Thursday, July 1, 2010

SEJARAH KELAHIRAN NABI NUH (AS)

DISEDIAKAN UNTUK :
ABDUL AZIZ B. HARIJIN

DISEDIAKAN OLEH :
AHMAD SYAHIR BIN HAMAM
2009246702
TARIKH :
10 MAC 2010

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
UiTM, PERLIS

ABSTRAK.
Bersyukur kepada Allah kerana dengan inayah-Nya dapat juga saya menyiapkan folio ini. Saya ditugaskan untuk membuat suatu penulisan mengenai Nabi Nuh (as). Nabi Nuh (as) dilahirkan setelah wafatnya Adam selama 126 tahun menurut catatan Ibnu Jarir dan ulama ahli sejarah lainnya. Diutus Allah (swt) untuk menyedarkan umat di masanya yang terjerumus dalam penyembahan kepada berhala dan thogut. Beliau berdakwah kepada kaumnya dalam jangka masa yang sangat lama, malam dan siang hari, secara rahsia dan terang-terangan, dan beliau bertempat tinggal bersama mereka selama hampir 950 tahun. Tidaklah yang beriman kepadanya melainkan sedikit sekali. Mereka tidak memperhatikan dakwah, mereka tidak mengindahkan serta mahu memikirkan ancaman dan peringatan-peringatan Nabi Nuh (as). Kebaikan yang diberi mereka balas dengan keburukan, kehalusan yang diberi mereka balas dengan kekerasan Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk membinasakan dan menghancurkan kaumnya, maka Allah memperkenankan doanya dan Allah memberitahu kepadanya bahawa Dia akan menghancurkan mereka dengan angin taufan dan banjir besar, dan tidak ada yang tinggal dari mereka seorang pun. Nabi Nuh menaiki bahtera bersama pengikutnya yang mukmin, semua haiwan secara berpasangan, lelaki dan perempuan, dan perbekalan secukupnya untuk mengekalkan keturunannya ke dalam bahtera, kemudian angin kencang dan banjir besar melanda, menenggelamkan semua penduduk bumi, dan tidak ada yang selamat melainkan yang di dalam bahtera.

PENDAHULUAN.
Nabi Nuh (as) atau nama penuhnya Nuh bin Laamak bin Khanoukh (Nabi Idris) bin Yarud bin Mahlayal bin Qainan bin Anausy bin Syeets bin Adam (as). Beliau juga dikenali sebagai bapa umat manusia. Dilahirkan setelah wafatnya Adam selama 126 tahun menurut catatan Ibnu Jarir dan ulama ahli sejarah lainnya.
Menurut sejarah Ahli Kitab Klasik, ruang waktu antara kematian Adam (as) dan kelahiran Nuh berjumlah 146 tahun iaitu sama hampir dengan sepuluh abad. Pendapat itu disampaikan oleh Al-Hafidh Abu Hatim bin Hibban di dalam kitab sahihnya. Beliau berkata Muhammad bin Umar meriwayatkan kepadanya yang diterima dari Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawih dari Abu Tawbah dari Mu’awiyah bin Salam dari Zaid bin Salam dari Abu Salam. Beliau berkata bahawa dia mendengar pertuturan Abu Umamah, katanya bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, apakah Adam itu Nabi?” Baginda menjawab: “Ya, Adam adalah mukallim.” Orang itu bertanya lagi: “Berapa jarak waktu antara beliau dan Nabi Nuh?” Baginda menjawab: “Sepuluh abad (kurun).” Menurut pengamatan kami Ibnu Katsir , riwayat itu didasarkan pada catatan Imam Muslim.
Secara ringkasnya Nabi Nuh (as) diutus Allah (swt) untuk menyedarkan umat di masanya yang terjerumus dalam penyembahan kepada berhala dan thogut. Ketika itu manusia mengalami kesesatan dan kekafiran yang kuat. Oleh itu, Allah (swt) mengutusnya sebagai rahmat atau kasih sayang kepada para hamba-Nya. Beliau juga adalah Rasul pertama diutuskan kepada manusia, sebagaimana yang dikatakan Ahlul Mauqif (penduduk di makhsyar) pada hari kiamat. Menutut catatan sejarah Ibnu Jarir, kaum Nabi Nuh (as) disebut sebagai Bani Raasib. Berkenaan usia Nabi Nuh (as) ketika diangkat menjadi Rasul didapati para ahli sejarah mempunyai pendapat yang berbeza diantara mereka. Ada yang berpendapat ketika itu usia beliau mencapai 50 tahun. Ada pula yang mengatakan berusia 350 tahun. Yang lain mengatakan beliau berusia 480 tahun ketika itu. Pendapat ini sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Jarir dlm catitannya. (Ismail, Abul Fidaa’ bin Katsir Al-Quraisy, 2000 : 71-73)
USIA NABI NUH (AS).
Dikatakan hidup Nabi Nuh terlalu lama dan dia merupakan Nabi yang paling lama umurnya di antara para Nabi. Terlalu banyak perjuangannya sehinggakan beliau memperoleh kesakitan-kesakitan yang para Nabi dan para Rasul belum pernah memperolehnya. Beliau mengajak kaumnya dalam jangka masa yang sangat lama, malam dan siang hari, secara rahsia dan terang-terangan, dan beliau bertempat tinggal bersama mereka selama hampir 950 tahun.
Sebahagian pendapat ulama menerangkan bahawa umur Nabi Nuh semasa diutus oleh Allah kepada kaumnya baru berumur 50 tahun, dia tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun, kemudian Nabi Nuh (as) hidup setelah kehancuran umatnya dan kaumnya selama 350 tahun, maka umur beliau di antara seribu tiga ratus lima puluh tahun (1350 tahun). Ini pendapat yang diambil dari kitab Taurat, sebagaimana mubaligh terdahulu yang meninggalkan khabar-khabar yang diterangkan oleh Taurat dan tidak mungkin dapat dipercaya. Sungguhpun yang dapat dipastikan dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran sebagaimana surah Al-Ankabut, ayat 14, firman Allah: “Maka dia tinggal bersama mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun.” dan ini dalil yang pasti. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 278-279)

ANAK² NABI NUH (AS).
Nabi Nuh mempunyai empat orang anak iaitu Sam, Ham, Yafis, dan Kan-an. Kan-an merupakan satu-satu anaknya yang binasa akibat tenggelam, kerana dia termasuk orang-orang yang kafir. Dia membangkang ketika diajak menaiki bahtera bersama ayahnya dan dia berkata kepada ayahnya, “Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah”, maka dia tidak selamat kerana tidak mengikuti panggilan ayahnya ketika memanggilnya, “Hai anakku! Naiklah bersama kami”. Bahkan dia mempunyai anggapan bahawa dia akan selamat dengan menaiki sebuah gunung, maka jadilah dia orang yang gagal.
Sebagaimana surah Huud, ayat 45, Nabi Nuh berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan anaknya, Nabi Nuh berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya”. Maka Allah Ta’ala menyalahkan Nuh dengan firmanNya dalam surah Huud, ayat 46, firmanNya “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku suatu yang tidak kamu ketahui (hakikat) nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan temasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.”
Adapun anak-anak Nabi Nuh hanyalah tiga, mereka selamat dan penghuni bumi datang dari keturunan mereka, maka setiap manusia berketurunan anak-anak Nuh yang tiga itu, sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surah As-Shafaat, ayat 77, “Dan kami menjadikan keturunanya itu orang-orang yang melanjutkan keturunan”. Maka Sam menjadi tokoh Arab, Ham menjadi tokoh Habsyi, dan Yafis menjadi tokoh Rum sebagaimana hadith-hadith nabawi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Nabi S.A.W bahawa beliau bersabda, “Sam abul Arab, Ham abul Habsyi, dan Yafis abul Rum”. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 297-298)

PERISTIWA² DI ZAMAN NABI NUH (AS).
i) KAUM PENYEMBAH BERHALA.
Telah disebut dalam Al-Quran bahawa kaum Nabi Nuh (as) orang yang pertama menyembah berhala atau patung. Sebelum mereka semuanya di atas agama tauhid yakni berada di atas syariat yang benar dan mereka tidak mengenal berhala dan patung.
Adapun yang menunjukkan bahawa kaum Nabi Nuh menyembah berhala iaitu yang telah diterangkan oleh Allah S.W.T. dalam kitab-Nya yang mulia yang mengkhabarkan tentang Nabi Nuh (as), surah Nuh, ayat 21-24, Nuh berkata “Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai aku, dan aku telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anak tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar”. Dan mereka berkata, “Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan bebanyakan (manusia), dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan”.
Wadd, Suwaa’, Yaghuts, dan Nasr adalah nama berhala-berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh (as). Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ia berkata, “Ini adalah nama-nama orang lelaki yang soleh dari kaum Nuh, maka setelah mereka meninggal dunia syaitan membisikkan kepada kaum mereka (orang yang meninggal) untuk mendirikan bangunan-bangunan dengan nama-nama mereka, lalu mereka mengerjakannya, maka bangunan-bangunan itu belum disembah sehingga apabila ilmu telah tiada barulah bangunan itu disembah,” Ibnu Abbas berkata, “Jadilah patung-patung ini ada di kaum Nuh sesudahnya”.
Telah diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Nabi S.A.W., beliau bersabda kepada Ummu Salamah dan Ummu Habibah semasa keduanya menerangkan kebaikkanya dan bentuknya yang indah (berhala), maka beliau bersabda, “Mereka itu apabila ada yang meninggal orang-orang lelaki yang soleh, mereka membangun di atas kuburnya sebuah masjid kemudian mereka mengarcakan di dalamnya, demikian itu akhlak yang paling buruk di sisi Allah S.W.T.”.

Ibnu Abbas berkata, “Dengan sebab itulah datang syariat Islam yang melarang menggambar dengan tangan setiap yang mempunyai roh, diharamkan membuat patung-patung atau arca dengan apa saja tujuannya”. Riwayat Bukhari mengatakan, “Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada seekor anjing, gambar, patung-patung, dan orang yang junub.” Dan telah datang sabda Nabi S.A.W., “Barang siapa yang menggambar sebuah gambar, Allah akan menyeksa sebab gambar itu pada hari kiamat sehingga orang itu menuipkan roh padanya dan tidaklah ia boleh meniupkan.”. Demikian itu merupakan suatu batas akidah supaya manusia tidak terjatuh dalam penyembahan berhala, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh yang dapat mengubah keburukan dan kerosakan dan lain-lainnya. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 280-286)

ii) KESABARAN NABI NUH (AS) KETIKA BERDAKWAH KEPADA KAUMNYA.
Kehidupan Nabi Nuh suatu kehidupan yang berat yang tidak ada putus-putusnya, percubaan dari kaumnya suatu cubaan yang sangat menyakitkan. Nabi Nuh bertempat tinggal bersama mereka beberapa abad akan tetapi semua telinga kaumnya tuli, hatinya tertutup, dan akalnya membatu. Sesungguhnya jiwa mereka lebih keras dari batu karang, hati mereka lebih keras daripada besi, dan tidak bermakna bagi mereka nasihat dan peringatan.
Setiap kali mereka diberi nasihat, mereka bertambah ingkar. Setiap kali Nabi Nuh mengingatkan mereka kepada Allah, kesesatan mereka bertambah-tambah. Mereka bernaung dalam jalan kesesatan, mereka tidak memperhatikan dakwah, mereka tidak mengindahkan serta mahu memikirkan ancaman dan peringatan-peringatan Nabi Nuh (as), sedangkan Nabi Nuh tinggal bersama mereka selama 950 tahun dalam keadaan berdakwah, memberi nasihat dan mengingatkan mereka dengan jalan berhikmah untuk mengubah mereka dari kesesatan serta menjauhkan mereka dari menyembah patung dan berhala. Akan tetapi semua itu tidak membahagiakan dan menyenangkan mereka. Dakwah Nabi Nuh siang dan malam hari, secara senyap mahupun terang-terangan namun demikian hati-hati mereka tidak mahu mengikutinya. Kebaikan yang diberi mereka balas dengan keburukan, kehalusan yang diberi mereka balas dengan kekerasan. Nabi Nuh tidak pernah berdendam pada kaumnya, malah Nabi Nuh (as) sentiasa berdoa, “Ya Allah, ampunilah kaumku kerana sesungguhnya mereka belum mengetahui.

Para penafsir meriwayatkan bahawa tatkala Nabi Nuh datang kepada kaumnya dan mengajak mereka kepada Allah, maka mereka berkumpul mengelilinginya dan memukulnya dengan suatu pukulan yang sangat keras, mereka mencekiknya sehingga Nabi Nuh (as) pengsan, lalu mereka masukkan dalam tikar dan membuangnya di tengah perjalanan lalu mereka berkata, “Sesungguhnya dia akan mati setelah hari ini”, maka Allah memulihkannya dan dia (Nuh) kembali mengajak kaumnya kepada Allah, maka mereka melakukan sedimikian itu lagi. Seperti itulah ujian dan seksaan, akan tetapi Nuh selalu bersabar dan tidak pernah mendoakan suatu seksaan kepada kaumnya.
Sepanjang dakwahnya, tidaklah yang beriman kepadanya melainkan sedikit sekali. Setiap kali mereka melahirkan tidaklah dari kalangan yang lebih baik, bahkan mereka lebih jahat dan lebih busuk kerana orang tua mereka selalu mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan berkata, “Hai anak-anakku, takutlah kamu kepada Nuh, kerana dia tidak memuliakan agamamu dan berhala-berhalamu”. Oleh sebab ini Nabi Nuh mendoakan kepada mereka setelah dia merasa putus asa terhadap keimanan mereka, maka Nabi Nuh berkata sebagaimana firman Allah dalam surah Nuh, ayat 26-27, “Nuh berkata, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat kemaksiatan lagi kafir.” Maka terjadilah selepas itu satu banjir yang besar. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 286-292)

iii) NABI NUH (AS) MEMBUAT BAHTERA.
Setelah Nabi Nuh bersedih hati memikirkan kaumnya, Allah Ta’ala mewahyukan kepadanya sesungguhnya tidak akan beriman seorang pun kaummu setelah orang-orang mukmin yang bersamanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Huud, ayat 36, “Dan diwahyukan kepada Nuh, bahawasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang telah beriman (saja) kerana itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan”.
Di saat Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk membinasakan dan menghancurkan kaumnya, maka Allah memperkenankan doanya dan Allah memberitahu kepadanya bahawa Dia akan menghancurkan mereka dengan angin taufan dan banjir besar, dan tidak ada yang tinggal dari mereka seorang pun.
Allah mewahyukan bagaimana cara pembuatannya yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surah Huud, ayat 37, “Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan”. Di dalam ayat tadi Allah juga memerintahkan kepada Nabi Nuh dengan meniadakan peninjauan keadaan mereka, kerana sesungguhnya apabila seksaan Allah datang, kaumnya yang berdosa tidak akan menolaknya. Di saat Nabi Nuh (as) membuat bahtera atas perintah Allah dengan wahyu-Nya, kaumnya mengetahui dengan meremehkan dan memperlecehkannya. Akan tetapi Nuh mengerjakan terus dengan baik bahteranya itu.
Setelah selesai Nabi Nuh (as) membuat bahtera, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa pengikutnya yang mukmin, semua haiwan secara berpasangan, lelaki dan perempuan, dan perbekalan secukupnya untuk mengekalkan keturunannya ke dalam bahtera, kemudian Allah membuat tanda pancaran air dari dapur-dapur, dari langit dan dari segala penjuru bumi, Nabi Nuh menaiki bahtera bersama kaumnya yang beriman, kemudian angin kencang dan banjir besar melanda, menenggelamkan semua penduduk bumi, dan tidak akan selamat melainkan yang di dalam bahtera. Setelah itu Allah turunkan pula hujan dari langit yang dahsyat sekali, yang tidak akan ada hujan seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Ketinggian air itu naik sampai di atas gunung setinggi 15 zirak, meratai seluruh permukaan bumi, datarnya dan jurangnya serta semua penjuru bumi. Dengan inilah Nabi Nuh dinamai dengan nama; “Ayah manusia kedua”, kerana semua ahli bumi setelah berlakunya banjir besar dan angin taufan lenyap sama sekali, sehingga anak Nuh sendiri tidak ikut naik bahtera bersama ayahnya kerana dia termasuk dalam orang-orang yang binasa. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 293-297)

iv) BANJIR BESAR BERHENTI SETELAH ORANG-ORANG KAFIR BINASA.
Setelah semua orang kafir di bumi lenyap, Allah memerintahkan langit berhenti mencurahkan air hujan, dan memerintahkan bumi untuk menelan air yang menggenanginya, supaya menjadi seperti sediakala. Bahtera pula telah mendarat di gunung yang bernama “Judy”, sebuah gunung yang besar terletak di Amerika Selatan, berbatasan dengan Mesopotamia, sebagaimana firman Allah dalam surah Huud, ayat 44, “Dan difirmankan, “Hai bumi! Telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah,” dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di antara bukit Judi, dan dikatakan, “Binasalah orang-orang yang zalm”. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 299)

v) AHLI BAHTERA MENDARAT.
Semasa bahtera mendarat di bukit Judi, Allah memerintahkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya untuk mendarat dari bahtera dengan selamat dan sejahtera serta mendapat barakah dari Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah, firmannya dalam surah Huud, ayat 48, “Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkahan dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang Mukmin) dan orang-orang yang bersamamu”.
Mereka mendarat dari bahtera pada hari Asyura dari bulan Muharam setelah bertempat tinggal dalam bahtera selama 150 hari, maka Nuh berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur kepada Allah dan Allah menyuruh orang-orang Mukmin yang bersamanya untuk berpuasa pada hari itu, maka orang-orang Bani Israil mewarisi berpuasa pada hari itu dan kemudian Islam datang menetapkan berpuasa pada hari tersebut.
Telah diriwayatkan bahawa Nabi S.A.W. semasa datang ke Madinah Al-Munawarah, beliau mengetahui orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura lalu Nabi bertanya, “Hari apa ini?”, mereka menjawab, “Hari Soleh, hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh-musuhnya, maka Musa berpuasa”. Nabi bersabda, “Saya lebih berhak bersama Musa daripada kamu sekalian, lalu Nabi berpuasa dan memerintahkan berpuasa pada hari itu”. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Tarmizi meriwayatkan dari Nabi S.A.W. bahawa beliau bersabda, “Puasa hari Asyura kami mengharapkan kepada Allah untuk menutupi dosa setahun sebelumnya”. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 299-300)

KESIMPULAN.
Setelah bertahun-tahun hidup bersama kesesatan kaumnya dan menempuhi pelbagai dugaan hidup di dalam bahtera selama 150 hari, riwayat yang mangkul (secara langsung) dari Ibnu Abbas bahawa Katsir dalam “Al Bidayah Wan Nihayah”, bahawa Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman sebanyak 80 orang, mereka bertempat dalam bahtera selama 150 hari, kemudian Allah melayarkan bahtera itu ke Makkah selama 40 hari dan selajuntnya Allah melayarkan bahtera itu ke bukit Judy dan menetap di sana.
Beliau berjuang selama hidupnya akan tetapi yang beriman hanya sedikit, dan di waktu lain dia selalu memperoleh penderitaan dari kaumnya, yang tidak akan berkuasa seorang nabi pun malainkan dari ulul azmi (orang lelaki yang mempunyai keteguhan hati), dengan inilah Nabi Nuh (as) termasuk dari salah satu ulul azmi. Ketabahan Nabi Nuh (as) terhadap kerenah kaumnya, Allah S.W.T. telah meletakkanya di kalangan para nabi ulul azmi. Para nabi yang terus menerus menyampaikan risalah Allah iaitu mengajak setiap kaumnya mengesakan-Nya.
Nabi Nuh meninggal dunia setelah bersama kaumnya 950 tahun sebelum banjir besar dan hidup setelah banjir selama beberapa masa yang hanya Allah lebih mengetahuinya. Ibnu Abbar meriwayatkan bahawa perkiraan Nabi Nuh hidup selama 1780 tahun, hidup seperti ini yang paling lama suatu kehidupan manusia. Nabi Nuh dimakamkan di Masjid Al-Munawarah di Makkah Al-Mukarramah, bagi kata yang lebih kuat, semoga Allah merahmati kepadanya. Kerana dialah Nabi yang pertama membawa syariat, yang paling lama umurnya, dia yang pertama memberikan khabar peringatan tentang syirik, pertama yang mengajak kepada Allah, dan Allah telah memberikan nama “hamba yang syukur” dan itulah setinggi-tinggi gelaran buatnya dari Allah. (Ash Shabuni, Muhammad Ali, 1996 : 300-301)

RUJUKAN.

1) Ash Shabuni, Muhammad Ali (1996). Kemuliaan Para Nabi. Johor Bharu : Perniagaan Jahabersa.
2) Ismail, Abul Fidaa’ bin Katsir Al-Quraisy (2000). Kisah Para Nabi Teladan Bagi Orang Berakal. Johor Bharu : Perniagaan Jahabersa.

Saturday, January 9, 2010

Sistem Islam : keluarga, masyarakat dan negara.

INSTITUSI KEKELUARGAAN DALAM ISLAM

Pendahuluan

Kedatangan Islam telah membawa suatu perubahan besar dan amat berkesan dalam sejarah kehidupan manusia, sama ada dari segi pegangan, akhlak dan peraturan kehidupan. Islam telah menggariskan peraturan untuk manusia, bertujuan menjadi pedoman bagi membina masyarakat kemanusian yang baru, yang berbeza dengan masyarakat jahiliyah dan agama-agama lain. Sesungguhnya menerusi sistemnya Islam telah menghapuskan setiap unsur jahiliyah, sekali gus menyeru manusia kepada kehidupan yang lebih teratur.

Di antara dasar-dasar yang menjadi tapak tegaknya mesyarakat Islam ialah sistem kekeluargaan. Kekeluargaan adalah asas dan sumber kekuatan masyarakat. Ini kerana masyarakat ini terdiri dari unit-unit keluarga. Menurut Dr. Abdul karin Zaidan keluarga umpama sel-sel yang membentuk tubuh. Jika keluarga baik, nescaya masyarakat pun akan menjadi baik, sebaliknya jika keluarga itu rosak maka masyarakat seluruhnya akan menjadi rosak. (Abdul karim, 1980:162)

Kekeluargaan menurut Kamus Dewan ialah yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam sesuatu keluarga, ianya berasaskan perhubungan keturunan atau disebabkan perkahwinan. Sesungguhnya yang dikatakan seisi keluarga adalah yang terdiri daripada suami isteri atau beserta anak-anak (Kamus Dewan, 1998: 620). Jelaslah bahawa pembinaan institusi keluarga mempunyai hubungkaitnya dengan perkahwinan. Memandangkan kepentingan inilah Islam telah mensyariatkan perkahwinan sebagai titik mula membina keluarga.

Perkahwinan Dalam Sejarah Manusia
Agama-agama wahyu memperakui bahawa perkahwinan pertama di kalangan manusia telah berlaku antara Adam a.s dan Hawa. Perkahwinan ini berlaku dengan suatu cara perhubungan yang dibenarkan oleh Allah Taala kepada mereka berdua. Ini merupakan suatu sistem perkahwinan yang disyariatkan bagi membiakkan manusia untuk meneroka bumi Allah dan mendudukinya buat sementara waktu. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 36 yang bermaksud; " dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan"

Selain daripada Al-Quran dan ALHadis, di dalam Old Testement dan New Testement, turut menceritakan kejadian Adam dan Hawa sebagai pasangan yang pertama. Di dalam Taurat atau dikenali dengan perjanjian lama di bahagian permulaan kitab Bible di dapati beberapa ayat, di antaranya yang bermaksud "Tuhan telah berkata tidak baik Adam berkeseorangan sahaja, maka aku akan jadikan seorang penolong sepertinya". (Abdul Kadir, 1983:114)

Berkenaan dengan perkahwinan di kalangan anak-anak Adam sendiri tidaklah dapat kita mengetahui bagaimanakah sistemnya yang sebenamya. Di dalam Tafsirlbn Kathir ada nienyebutnya, apa yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir daripada Ibn Mas’ud dari beberapa orang sahabat yang lain, bahawa mereka berkata yang bermaksud; "sesungguhnya tidak diperanakkan bagi Adam a.s anak lelaki melainkan diperanakkan besertanya anak perempuan, kemudian anak lelaki kandungan ini dikahwinkan dengan anak perempuan dan kandungan yang lain, dan anakperemuan bagi kandungan ini dikahwinkan dengan anak lelaki dan kandungan yang lain itu," Pada masa itu perkahwinan antara berlainan kandungan ini dijadikan sebagai perkahwinan berlainan keturunan, ini ilah kerana dharurat membenarkan. (Abd. Kadir, 1983; 114)

Bentuk Bentuk Perkahwinan Dalam Sejarah Manusia
Perkahwinan dalam sejarah manusia ada tiga bentuk utama, iaitu:
i) Poligami (Poligini), adalah perkahwinan lelaki dengan ramai wanita. Diamalkan oleh hampir semua bangsa di dunia ini. Mereka mengamalkan poligini tanpa had dan batas. Contonhya ada agama di negeri Cina yang membolehkan kahwin sampai 130 orang isteri. Pada syariat Yahudi, dibenarkan poIigamT tanpa batas. Bebcza dengan Islam hanya membenarkan poligani yang tidak melebihi em'pat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat.

ii) Poliandri ialah perkahwinan yang berlaku antara seoarang perempuan dengan beberapa orang lelaki. Perkahwinan bentuk ini sangat jarang berlaku berkecuali di Tibet, orang-orang bukit di India dan di Arab pada masa jahiliyah. Contohnya dalam masyarakat tradisi kaum Juansuwaris apabila saudara lelaki yang tua mengahwtni seorang wanita, maka wanita itu menjadi isteri untuk semua saudara-saudaranya. Amatan ini diaijuk kepada kitab Mahabhrata (Abdul GhaniAzmi, 1994; 18).

iii) Monogami, perkahwinan yang berlaku antara seorang lelaki dan seorang perempuan sahaja, Perkahwinan bentuk ini merupakan perkara biasa pada semua bangsa dan agama. Agama Kristian memandang perkahwinan itu adalah satu ikatan antara seorang lelaki dan seoarang wanita untuk sepanjang zaman, maka oleh kerana itu penceraian tidak diiktiraf sama sekali. Seorang lelaki hanya dibenarkan berkahwin sekali sahaja seumur hidup.

Perkahwinan dalam syariat Yahudi, membolehkan berpoligami tanpa batas, manakala syariat Masehi iaitu pada setengah Mazhab tidak membolehkan poligami dan tidak boleh bercerai. Contohnya pada mazhab Khatolik- Jika diperhatikan sisem perkahwinan tidak dapat dinafikan bahawa sistem perkahwinan Islam adalah lebih teratur dan menepati fitrah manusia itu sendiri. Setelah kedatangan Islam, peraturan-peraturan perkahwinan yang telah berlaku itu diperbaiktnya dengan dihapuskan mana-mana peraturan yang tidak bail, dikekalkan mana-mana yang baik, juga ditetapkan satu sistem barn yang lengkap dan sesuai bagi menjamin keselamatan dan kebahagian manusia. Firman Allah Taala dalam surah Al-Nisa’ ayat 3, yang bermaksud: " Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan -perempuan (lain) dua, tiga atau empat. Kemudianjika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwin dengan) seorang sahaja".

Islam sebagai satu agama fitrah, sesuai dengan tabiat semulajadi manusia, tidak bertentangan dengan kehendak-kehendak naluri mereka. Malah Islam sentiasa membuka peluang kepada mereka untuk mancapai nikmat-nikmat h'tiup dan keindahan manusia,
Manusia sering kali terlanjur dengan godaan hawa nafsu untuk melakukan kejahatan, juga sering melakukan perbuatan-peibuatan yang melanggar batas-batas kesopanan dan dasar-dasar akhlak yang mulia, justeru itu Islam secara bgik berusaha untuk menutup pintu-pintu kerosakan dan keburukan demi kebahagiaan kepada seluruh umat manusia manusia Ini jelas bolh dilihat kepada falsafah perkahwinan di dalam Islam.

Falsafah perkahwinan dalam Islam
Allah Taala mencipta manusia dan telah melengkapkan padanya beberapa kecenderungan atau naluri. Allah telah menurunkan berbagai syariat dan hukum yang menepati semua keperluan tersebut Di antaranya perkahwinan supaya kecenderungan atau naluri kepada jenis yang berlawanan (opposite sex) dapat disalurkan pada jalan yang diredhai Allah.

Pengertian perkahwinan
Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang dftentukan oleh Islam (H. Idris Ahmad, 1983; jil.2, 54)

Perkataan zawaj digunakan dalam Al-Quran berrnaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini berrnaksud perkahwinan. Allah Taala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Tidakkah krta melthat pada bumi, betapa banyak Allah jadikan benda yang beroasangan di atasnya. Firman Allah dalam Surah Yasin: 36 yang berrnaksud: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhnya oleh bumi dan dan din mereka, mahu pun dari apa yang mereka tidak ketahui" Ayat-ayat ialah surah al-Zariyat 49, Surah Luqman; 10, Surah Qaaf, 7, Surah Al-Syu'ara 7. Malah Al-Quran memberitahu kepada kita bahawa kita juga akan mempunyai pasangan dalam syurga, Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 25 berrnaksud; "dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya ".

Kedudukan perkahwinan dalam Islam
Sebagai rrtemperjelaskan lagi bagaimana Islam sangat menggalakkan perkahwinan, di mana dalam setengah-setengah keadaan Allah mewajibkan seseorang itu berkahwin. Hukum perkahwinan dalam Islam adalah seperti berikut (md. Hashim Yahya, 1986; 17):

i) Wajib. kepada orang yang nafsunya sangat kuat sehingga boleh menjatuhkan kelembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. Dalam masalah ini boleh didahulukan perkahwinan dan naik haji kalau takut terjatuh ke jembah zina, tetapi kalau tidak ditakuti hendakfah didahulukan haji yang wajib.

ii) Sunat, kepada orang yang mampu, tetapi aman dirinya dari terjatuh ke dalam zina, ini adalah hukum asal perkahwinan,

iii) Harus, kepada orang yang tidak ada padanya galakan atau tegahan yang tersebut

iv) Makruh, kepada orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin,
tetapi sekadar yang tidak memberi kemudharatan kepada isteri, samada ia kaya dan tidak ada nafsu yang kuat

v) Haram, kepada orang yang tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada isterinya dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan berkahwin serta akan teraniya isteri kalau ia berkahwin.

Hikmah-hikmah perkahwinan dalam Islam.
Perkahwinan dalam Islam mempunyai hikmat dan tujuannya yang tersendiri, di mana ianya bukan hanya bersifat biologis semat-mata, tetapi adalah lebih tinggi dan lebih mulia. Di antara tujuan atau hikmat perkahwinan menurut Syariat Islam ialah;

i) Untuk memperolehi ketenangan hidup
Pada hakikatnya Islam membentuk kaedah bagi mengatur fungsi kekeluargaant supaya pasangan suami isteri dapat memperolehf ketenangan, kasih sayang, ketenteraman dan seumpamanya. Sesungguhnya cinta yang sebenamya antara lelaki dan wanita hanya akan lahir dari perkahwinan. Firman Allah Taala dalam surah Al-rum ayat21 yang bermaksud: "Dan di antara tanda-tanda membuktika kekuasaahNya dan rahmatNya, bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamti bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan diladikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang belas kasihan. Sesungguhnya yang demekian itu mengandungi keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang berfikir"

Di dalam tafsir Fi Zilal al-Quran yang dimaksudkan kasih sayang (mawaddah) dan kasihan belas (rahmah) ialah menjadikan hubungan suami isteri itu sebagai sumber ketenangan kepada jiwa, memberi kekuatan jasmani dan rohani, serta kemesraan hati nurani dan kenteteraman kepada kedua-duanya. Penjelasan al-Quran yang lemah lembut menggambarkan hubungan lelaki dan perempuan ini dengan gambaran yang amat menarik seolah-oleh gambaran itu diambil dari lubuk hati dan perasaan kedua-duanya (Sayyid Qutb, 2000:458)

Selain daripada itu perasaan keibubapaan juga boleh memberi ketenangan dan kebahgiaan manusia, seperti yang digambarkan oleh at-Quran Surah Al-Furqan ayat 74 yang bermaksud; " Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari isteri-isteri dan keturunan kami sebagai penyenanghati (kami), danjajdikanlah kami iman bagi orang-orangyang bertakwa".

ii)Memelihara kesucian diri.
Manusia mempunyai naluri seks, naluri ini biasanya menjerumuskan manusia ke dalam maksiat yang merosakkan kehormatan diri. Keinginan seks ini hanya akan dapat dibendung melalut perkahwinan. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud; "Wahai gotongan pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu kahwin maka hendaklah ia kahwin kerana kahwin itu dapat memmdukkan pandangan mata dan lebih mampu dapat mengekang nafsu dan barangslapa yang tidak mampu berkahwin, maka hendaktah ia berpuasa kerana puasa itu dapat mengekang hawa nafsu", (Hadis riwayat al-Bukhari, Abu Daud, al-Tamizi dan an-Nasai.)

iii) Melaksanakan salah satu tuntutan syan'at
Syariat Islam adalah syariat yang syumul, rasional dan selaras dengan tabiat manusia. Ia bertujuan untuk menjaga maslahat manusia di dunia dan di akhirat. Perkahwinan di antara tujuannya adalah untuk menyempumakan tujuan manusia diciptakan iartu beribadat kepada Allah Taala. Konsep ibadat sangat luas, setiap usaha harian, malah setfap perkataan dan perbuatan yang baik temnasuklah hubungan suami isteri itu sendiri adalah ibadah bagi orang-orang yang berenan kepada Allah.

Pada zaman Nabi SAW terdapat sebahagian sahabat yang cenderung untuk hidup dengan cara kerahiban. Mereka ingin mengasingkan diri dari masyarakat untuk memdahkan beribadah dengan berpuasa di siang hari, qiyam pada malam hari di samping menjauhi wanita. Lantas Nabi mengumpulkan mereka dan memberi nasihat secara tegas dengan sabdanya yang bermaksud: " Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian dan paling bertakwa kepada hfya, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku bangun dan tidur dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnnahku, maka dia bukanlah dari gobnganku" (ffiwayat at-Bukhari)

iv) Menjaga keturunan - Perkahwinan merupakan sebaik-baik jalan untuk memelihara dan mengembangkan keturunan yang suci. Firman Allah dalam Surah aLNahl ayat 72 yang bermaksud; "Dan Allah telah menjadikan bagi kamu isteri daripada diri (jenis) kamu sendiri dan ia menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu anak-anak dan cucu ".

Sesungguhnya keturunan yang baik adalah merupakan saham yang tidak akan putus pahaianya sehingga akhirat Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud; Bila matiseorang anakAdam putuslah amalannya, melainkan tiga perkara, sedekah atau ilmu yang dimnafaatkan dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa nendoakannya. "

v) Sebagai media pendidikan
Islam begitu teliti dalam menyediakan persekrtaran yang sihat bagi membesarkan anak-anak. Rumahtangga yang tegak dari perkahwinan yang bahagia merupakan media yang paling penting. Di rumah anak-anak diasuh dan dididik oleh pendidik yang paling mulia iaitu ibu dan bapanya. Melahirkan anak lalu mengabikannya adalah suatu jenayah terhadap keluarga dan masyarakat. Kanak-kanak yang membesar tanpa didikan dari kedua ibu bapanya dan tidak diajar dengan cara hidup Islam, apabila besar nanti akan menimbulkan banyak masalah kepada masyarakat. Selain daripada itu bagaimanakah kita boleh mengharapkan anak-anak membesar dengan memiliki keperibadian yang mulia (bertaqwa) tanpa wujudnya kehidupan berkeluarga yang teratur seperti yang digariskan oleh Islam.

vi) Mengujudkan kerjasama dan tanggungjawab Islam menekankan konsep tulennya keluarga dan peranan lelaki dan wari'rfa, terutama peranan mereka terhadap anak-anak. Lelaki atau suami dipertanggungjawabkab dengan fungsi untuk memberi nafkah, perlindungan, menguruskan hal ehwal luar dan bertindak sebagai pemimpin dalam keluarga. Wanita atau isteri pula diamanahkan menjaga dan mengasuh anak, mengujudkan suasana kasrrr-sayang dalam keluarganya. Dalam syariat Islam, isteri tidak dipaksa bekerja untuk mencari nafkah dan juga tidak dilarang bekerja selagi mana mereke dapat menjaga maruah, keadaan yang wajar (tidak menimbulkan fitnah) serta mendapat keizinan suami

vii) Dapat menghubungkan silaturrahim.
Perkahwinan merupakan satu tali yang kukuh dan yang menghubungkan antara seorang lelaki dengan wanita dan sekaligus akan menyatukan keluarga suami dan keluarga isteri menjadi satu keluarga besar yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Kasih sayang yang lahir dari kedua-dua suami dan isteri itu akan lebih meluas sehingga meliputi keluarga masing-masing.

Dengan demikian akan timbul rasa kecintaan dan saling bantu membantu antara satu keluarga dengan yang lain. Hubungan silaturrahim bukan sahaja dapat dirasai oleh keluarga, malah masyarakat dan seluruh manusia amnya

Penolakan Konsep Rahbaniyyah (kependetaan)
Pengertian al-rahbaniyah

Perkataan "rahbaniyah" ialah kerahiban atau kependetaan, atau kehidupan paderi (Kamus al-Munawwir, 1984: 576). Ianya bermaksud tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara.

Sikap Islam berbeza, di mana Islam berpendiriari tidak ada perlepasan keinginan seksual secara bebas tanpa ada ikatan dan menentang hidup membujang dan kebiri. Justeru itu dalam Islam adanya konsep (Al-Damdawi, 1984: 232)

Di dalam Isiam membujang tidak dianggap sebagai satu etika atau cara bagi mendekatkan diri kepada Allah seperti di lakukan dalam agama Kristian, Buddha dan sebagainya. Contohnya dalam agama Buddha ada menyebutkan bahawa tiga perkara harus dimiliki oieh seorang sami ialah kefakiran, ketabahan dan keianjangan (membujang). Mengikut agarna Buddha, jika seseorang mahu membebaskan dirinya daripada nafsu duniawi dan keperluan jasmaniah maka ia akan sampai kepada hakikat diri yang sebenarnya dan dapatlah ia rnasuk ke dalam Nirvana (H.O K.Rahmat, 1979: 255). Begitulah juga dalam ajaran Kristian yang menganggap kehidupan membujang adalah hidup bagi para rahib.

Rahbaniyah pada ajaran kristian.
Dalam agama kristian ada ajaran yang menggalakkan penganutnya mengamalkan hidup tanpa kahwin. Sejak abad ke 5 lagi, orang begitu kagum dengan gofongan paderi tetap membujang seumur hidup dan sekiranya golongan paderi ingin dihormati dan mengekalkan kuasa mereka, amatiah berfaedah sekiranya mereka memisahkan diri mereka dari orang biasa dengan cara menjauhi sama sekali perkahwinan. Bagi goiongan pembaharu, percaya bahawa paderi yang berkahwin itu waiaupun tidak berdosa lebih rendah tarafnya dari yang tidak berkahwin. Kerana berkahwin menunjukkan tunduk kepada nafsu. Saint Paul berkata, : "sekiranya mereka tidak boleh tahan, biarlah mereka berkahwin, akan tetapi seseorang yang benar-benar suci mesti sanggup menahan diri dari berkahwin". Oleh yang demikian taraf tidak kahwin di kaiangan paderi mustahil bagi memelihara kewibawaan moral gereja (Russell Bertrand, 1993:494)

Mengikut ajaran kristian amalan tidak berkahwin adalah yang terbaik, tetapi perkahwinan dibenarkan bagi mereka yang tidak upaya melakukannya. Kata-kata St. Paul yang dipetik oleh Abdul Rahim Idoi menjelaskan bahawa dengan tidak berkahwin seseorang itu dapat memberi ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada tuhan. (Abdul Rahim, 1995:154).

Akibat dari menolak perkahwinan, banyak kes paderi membuat hubungan sulit di kalangan paderi lelaki dan perempuan untuk memenuhi tuntutan fitrah semulajadi mereka. Di samping itu keruntuhan sosiai dan moral berada di tahap kemuncak kerana undang-undang kerahiban ini (Fauziah, 1996:17).

Menolak perkahwinan atas alasan kerja
Selain daripada golongan paderi dan sami yang menotak perkahwinan, terdapat juga orang lelaki dan wanita yang menolak perkahwinan atas alasan kerjaya. Di zaman teknologi hari ini golongan muda samada lelaki dan perempuan terdorong untuk hidup senang dan menikmati hidup sepuas-puasnya dan mencapai kejayaan.

Pada anggapan mereka untuk mencapai kejayaan dalam bidang-bidang yang diceburi dan dapat kecemerlangan dalam kerjaya mereka tidak perlu berkahwin dan mempunyai keluarga. Sekalipun pada lahirnya golongan ini kelihatan hebat dan hidup sendirian tanpa bergantung kepada orang lain, namun mereka tidak dapat mengelak dari kesunyian dan kekosongan hidup yang akhimya akan terdorong kepada perbuatan-perbuatan keji.

Penolakan Konsep ibahiyah

Pengertian tbahiyah
Istilah ibahiyah diambil dari kata dengan maksud membolehkan (Karnus aJ-Munawwir, 1984: 127). Oleh itu Ibahiyah membawa maksud membolehkan atau kebebasan tanpa batas ialah bermuta dengan pergaulan seks bebas, homoseksuat, lesbian dan sebagainya. Gejala seumpama ini mucul akibat dari sikap mereka menolak terhadap institusi perkahwinan itu sendiri.

Pergaulan bebas.
Pendirian Islam, pertemuan lelaki dan wanita pada asasnya tidak diharamkan, sebaliknya ia adalah harus atau dituntut jika menjurus ke arah matlamat yang mulia. Seperti mencari ilmu yang bermanafaat, amal soleh, perkara kebajikan, jihad dan perkara-perkara lain yang wemerlukan pengembelingan tenaga antara kedua-duanya untuk merancang, memberi pandangan dan perlaksanaan. Inilah yang dikatakan sebagai percampuran yang disyariatkan (al-Qardhawi,2000:518)

Namun setelah meluasnya arus pemikjran barat dan seruan kebebasan wanita yang seluas-luasnya, berlakulah pada hari ini dikatakan pergaulan bebas. Setelah berlamunya ledakan kebebasan pergaulan antara lelaki dan wanita telah muncul hari ini pelbagai masalah sosial antara yang digariskan oleh al-Qardhawi ialah;

i) Keruntuhan akhlak
ii) Wujudnya anak-anak yang tidak sah taraf
iii) Merebaknya pelbagai penyakit kronik
iv) Banyaknya terdapat andartu serta lelaki yang tidak berkahwin
v) Beriakunya keruntuhan rumahtangga kerana punca-punca yang remeh

Amalan seks bebas
Seruan dan ajakan kepada pembebasan diri dari nilai-nilai tradisi dan keagamaan begitu menular hari ini. Ini mendorong masyarakat terutama sekali di Barat untuk memilih cara hidup 'hidonistik' iaitu kehidupan yang mementingkan keseronokan dan tidak terikat dengan rumahtangga dan berkeluarga. Di sini mereka bebas dari ikatan perkahwinan dan tanggungjawab juga kesan daripada penceraian yang buruk, jika perkahwinan itu tidak membawa kebahagiaan bagi suami isteri tersebut.

Oleh itu lelaki dan wanita lebih memilih untuk hidup bersama selama mana mereka masih suka dan mereka akan berpisah bila mana tidak ada kesesuaian lagi, tanpa adanya sebarang komitmen pada undang-undang dan akhlak. Kehidupan lelaki dan wanita tanpa ikatan perkahwinan adalah satu kehidupan yang telah diterima di Barat kini. Masyarakat Barat juga tidak menganggap salah lelaki dan perempuan bersetuju untuk tinggal bersama walaupun belum menjadi suami isteri.

Keadaan ini bukan hanya berlaku di Barat bahkan ia telah mula meresapi ke dalam masyarakat lain bahkan masyarakat Islam itu sendiri. Ini boleh dilihat kepada beberapa masalah sosial yang berlaku. Di antaranya pembuangan bayi dan pengguran kandungan. Sebagai contoh apa yang berlaku di Singapura.

Menurut perangkaan Kementerian Kesihatan Singapura (MOH) sebanyak 18.7 peratus daripada 13,753 kes pengguran kandungan yang dilakukan di Singapura pada tahun 1999 melibatkan wanita Melayullslam. Menurut MOH lagi hampir 41 peratus pengguran semua kaum melibatkan golongan yang belum berkahwin, janda dan berpisah dengan suami. Difahamkan juga rata-rata kes pengguguran ini dilakukan untuk menutup malu atas keterlanjuran mereka (Tamadun Mac 2001).

Homoseksual Dan Lesbian
Pasangan homoseksual dan lesbian adalah terdiri daripada pasangan lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Mereka menjaiani kehidupan seharian mereka sebagai suami isteri. Bentuk perkahwinan seperti ini telah dibenatkan oleh undang-undang di beberapa buah negara di Barat. Bahkan mereka telah diraikan oleh sebahagian dari gereja dan dinikahkan oleh paderi mereka (af-Qardhawi, 1999; 63),

Manakala Malaysia pula, ada pertubuhan seperti Human Rights Watch bagi Asia yang menyeru supaya Malaysia menghalalkan homoseksualiti dan lesbian. Ini boleh didapati dalam artikel-artikel di Intemet yang menyeai orang ramai supaya menerima amalan tersebut. Di antaranya artikel yang bertajuk "Homosexuality is not a sin " yang ditulis oleh seseorang yang mendakwa dirinya seorang gay muslim. Penulis tersebut telah memperturunkan hujah-hujahnya jika dilihat secara sepintas talu ianya boleh meyakinkan orang ramai. (http://wwwjkim-gov.mylisu43.htm).

Begitulah juga dalam satu artike) Akhbar (The Star 26 Met, 1998) pemah melaporkan semasa periancaran Women's Agenda For Change', Avy Joseph ada menyebutkan bahawa kita perlu membenarkan lesbianisrna sebagai tanda kita sebuah masyarakat yang toleraa

Amalan di atas adalah suatu yang bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Ianya juga meaipakan perlakuan umat Nabi Lut dahulu, di dalam al-Quran surah al-Araf ayat 81 yang bermaksud; "Sesungguhnya kamu menandatangani lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada wanita, malah kamu hi adalah kaum yang melampau batas".

Jelaslah daripada ayat di atas, Allah menceritakan-bagaimana keinginan mernuaskan nafsu sesarna lelaki dan meninggalkan perempuan merupakan sesuatu yang melampau batas.

Kesimpulan
Keseluruhan perbincangan di atas jelaslah kepada kesyumulan ajaran Islam yang meliputi keperluan dan keinginan naluri fitrah manusia itu sendiri. Tegasnya Islam menentang sikap mereka yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram contohnya ialah sikap mengekang nafsu daripada berkahwin (rahbaniyah) dan sikap terlampau menurut hawa nafsu atas dasar kebebasan individu sepenuhnya.

Di barat mereka menyangka dengan menghalakan pergaulan bebas, ianya telah mengembalikan kedudukan wanita sebagai manusia. Maka muncul perjuangan yang berbentuk feminisme yang radikal yang memperjuangkan persamaan hak total antara lelaki dan wanita.

Selain daripada faklur lain yang tuart menghancuikan institusi keluarga hari ini ialah sikap masyarakat yang mementingkan meterialisama. Pengaruh materialisma tuart melanda masyarakat Islam dengan munculnya sikap sesetengah lelaki dan wanita Islam menotak perkahwinan itu kerana mementingkan kerjaya padahal dalam rnasa yang sama mereka tidak dapat mengwal nafsu mereka daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Justeru itu satu-satunya penyelesaian yang Islam berikan kepada umat manusia dalam mengatasi masalah ini ialah mensyariatkan perkahwinan. Oleh kerana perkahwinan itu adalah salah satu bahagian dari syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Taala RasuINya, maka penghayatan dan perlaksanaannya merupakan satu ibadah kepada Allah Taala,

Falsafah Perkahwinan Dalam Islam
Firman Allah SWT. "Makssud Allah yang menjadikan kejadian semua benpasangan dan sesuatuyang tumbuh di bumi, dari mereka (manusia) dan dari sesuatuyang mereka tiada mengetahui- "(Yaasin: 36)

Jika kita perhatikan kejadian di langit dan di bumi, jelas menampakkan kebenaran ayat ini. Setiap yang kita saksikan ada pasangannya, Keadaan tanah di bumi, tidak sama rata semuanya, bahkan dijadikan berpasangan antara tinggi dan rendah. Di suatu kawasan penuh dengan tumbuhan menghijau. Di kawasan yang lain berpadang pasir. Daratan berpasangan dengan lautan. Pokok-pokok yang meliputi bumi ini ada yang jantan dan betina. Kemudian Ailah jadikan pula malam berpasangan dengan siang meliputi alam ini. Binatang-binatang yang hidup di daratan dan di lautan juga berpasangan jantan dan betinanya. Demikian pula manusia. Atom yang sangat haius yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mala dan terdiri dari komponen-kornponen yang berpasang-pasangan,

Jika kita bertanya apakah hikmat Allah SWT. menjadikan berbagAl-bagai jenis kejadian ini dalam keadaan berpasangan? Kita sudah tentu dapat memahaminya dengan mudah. Cuba kita bayangkan bagaimana keadaan alam ini sekiranya ia sentiasa dalam keadaan malam, bumi berkeadaan pamah, semuanya berpadang pasir Manusia semuanya lelaki atau semuanya perempuan. Keadaan dunia seperti ini tentu membosankan dan kejadian ini tidak melahirkan keturunan, Manusia akan hapus dalam jangka waktu yang singkat. Dengan adanya pasangaa dunia kelihatan indah dan sesungguhnya kejadian Allah SWT. ini sangat indah.

Lelaki Dan Perempuan Dalam Kejadian Manusia
n memberikan sedikit peihatian kepada kejadian aJam ini, anda pasti mengerti mengapa anda dijadikan lelaki atau perempuan. Kedua-duanya dari acuan yang sama iaitu manusia yang dibentuk dari unsur-unsur kernanusiaan. Tetapi yang satunya berwatak keras dan yang satu lagi lemah gemalai. Gerak langkah melambangkan kekuatan-dan gerak langkah wanita melambangkatj keindahan. Sifat-sifat tersendiri yang ada pada lelaki dan wanita itu menunjukkan bahawa kekuatan lelaki dijadikan sebagai pelindung kecantikan wanita.
Betapa indahnya kehidupan manusia ini dengan adanya pasangan di dalam kejadiannya. Betapa jemu dan bosan kehidupan ini jika yang menjadi penghuni alam lelaki semuanya, atau perempuan semuanya. Jadi, kejadian berpasangan antara telaki dan perempuan it merupakan ramuan yang mengsndahkan kehidupan. Allah S.WT. berfirman: "DI antara tanda-tanda kebesaran-Nya ia menjadikan untuk kamu pasangan dan jenis kamu sendiri untuk kamu tinggal tenteram di sampingnya dan dijadikan di antara kamu kasih sayang dan feelas kasshan. Semuanya itu menjadi tanda-tanda bagl orang-orang yang berfikir. " (ar-Ruum:21)

Kejadian berpasangan juga sebagai saluran untuk menemskan keturunan manusia.AIiah S,WT. berfirman: "Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu semua dan jiwa yang satu dan dijadikan daripadanya pasangannya dan berkembang dahpada keduanya banyak felaki dan pertmpuan... "(An-Nisa1: 1)

Dengan keterangan di atas jelas sekali hikmatallah menjadikan manusia dari lelaki dan wanita, pertama untuk memperindahkan kehidupan manusia itu sendiri. Kedua untuk mengekalkan ketuninan manusia di dalam jangka waktu yang panjang sehingga Allah SWT. menentukan berakhimya sejarah manusia di bumi ini. Ini semuanya adalah rahmat Allah S.WT. kepada manusia yang diamanahkan untuk mengendalikan ulusan di bumi sebagai khalifan-Nya.

Mengapa Berkahwin
Manusia akan menghadapi berbagai kepincangan sekiranya pergaulan lelaki dan wanita tidak diatur dan disusun mengikut peraturan tertentu. Tajuan perkahwinan ialah menyusun pergautan antara lelaki dan wanita supaya dapat mewujudkan suasana kasih sayang yang memperindahkan kehidupan. Tanpa penyusunan yang rapi di dalam peigaulan di antara lelaki dan wanita, kepincangan tidak dapat dielakkan. Kerana itu, perkahwinan disyariatkan. Dalam perkahwinan, ditentukan kewajipan-kewajipan dan peraturan-peraturan yang akan membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhinya. Sebahknya jika peraturan-peraturan itu tidak dipatuhi, sama ada kerana kejahilan atau sengaja mengingkarinya, pasangan itu sentiasa dilanda arus yang menjadikan suasana hidup mereka tidak tenteram.

Membentuk Keluarga
Peraturan yang ditetapkan itu, menentukan pembentukan keluarga di dalam satu institusi masyarakat yang dinamakan rumahtangga. Rumahtangga adalah tahap pertama pembentukan masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang besar memerlukan penyusunan yang rapi, begitulah juga masyarakat lumahtangga memerlukan penyusunan. Pembentukan rumahtangga secara bersekedudukan bebas tanpa perkahwinan dan perlindungan undang-undang melambangkan suatu pembentukan rumahtangga yang tidak tersusun. Ia akan berkembang menjadi belukar dan hutan belantara yang hidup di dalamnya binatang-binatang buas. Hak-hak suami isteri tidak dapat dibela dan diberi keadilan di dalam kehidupan seumpama ini.

Sebaliknya, rumahtangga yang dibentuk meneiusi perkahwinan yang tertakluk kepada peraturan-peraturan tertentu yang lengkap dan sempuma, akan menjadi seperti pohon-pohon yang ditanam secara tersusun. jika pohon-pohon ini terus dipelihara, ia kekal menjadi taman indah yang menyegarkan kehidupan. Demikianlah hamya sebuah rumahtangga yang diikat dengan perkahwinan akan menjadi tempat yang paling indah dalam kehidupan dan kebisingan anak-anak meniadi seperti siulan burung-burung di taman yang indah.

Rumahtangga Sebagai Masyarakat Kecil
Mendirikan rumahtangga dalam Islam bukan ulusan individu seperti yang difahami dalam kehidupan bangsa lain terutama bangsa Barat. Rumahtangga dalam Islam merupakan bahagian penting masyarakat dan masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam pembentukan keluarga.

Falsafah Perkahwinan Dalam Islam
Oleh kerana perkahwinan adalah perkembangan daripada keluarga yang sedia ada dan hubungan antara keluarga baru dan yang sedia ada wajib diperfeguhkan dan oleh kerana keluarga baru itu sebahagian daripada rnasyarakat yang boleh mempenganjhi keadaan baik bunjk masyarakat, maka perkahwinan yang tidak menghormati masyarakat, seperti kahwin lari, tangkap basah dan lain-lauv sangat dikeji oleh Islam, melainkan di dalarn keadaan-keadaan tertentu, di mana pemerintah boleh menggantikan tempat sebagai wali bagi menggantikan wall daripada keluarga si isteri.

Prinsip Pembentukan Keluarga Islam
Sebagai Nizamul Hayah (peraturan hidup) yang syamii (lengkap) dan sempuma, yang merangkumi pembentukan masyarakat yang sejahtera, Islam telah menetapkan peraturan peraturan perkahwinan dan perjalanan keluarga dengan sempuma. Peraturan ini tidak hanya berbentuk undang-undang tetapi juga menerusi pembentukan rasa tanggung-jawab dan menghormati nilai-nilai akhlak yang dibina menerusi kesedaran beragama yang dtpupuk menerusi pendidikan. Kesempumaan undang-undang yang mengawal perjaSanan keluarga tidak mencukupi bagi menjarnin ketenteraman keluarga itu. Keluarga mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilar akhlak Isfamiyyah. Rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak itu hanya akan berkembang subur di kalangan orang-orang yang mempunyai kesedaran keagamaan. Kesedaran keagamaan yang terpenling ialah apabila seseorang itu sentiasa mengingatiallah S-WT. dan takut kepada-Nya.

Kesedaran ini merupakan kawalan berkesan untuk seseorang mernatuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Tanpa kesedaran ini peraturan yang sempuma tidak memberl banyak kesan, kerana orang yang tidak dapat mengawal dirinya dengan kesedarannya terhadap wujudnya Allah SWT. dan takut kepada-Nya, akan dengan mudah melanggar undang-undang dan peraturan itu. Apabifa undang-undang tidak dihormati, ia tidak berrnakna lagiwalau bagaimana sempumapun undang-undang itu.

Dalam menyusun keluarga yang tenteram dan sejahtera, Islam berpandu kepada dua prinsip.
1. Didikan yang mengukuhkan kesedaran beragama (di dalamnya disuburkan perasaan taat kepada Allah, tidak menganiaya sesarna manusia, befas kasihan, bertimbang rasa dan lain-lain)
2- Undang-undang dan peraturan yang menentukan kewajipan, hubungan antara suami isteri, kewaiipan terhadap anak-anak, nafkah, peraturan jika berlaku perselisihan dan penceraian dan sebagainya

Kepincangan dan kegelisahan yang banyak berlaku di dalam keluarga Islam hari ini adalah kerana pembentukannya tkJak sangat memenuhi kehendak-kehendak Islam. Selain daripada kurangnya asas-asas keagamaan, pasangan suami isteri pula jahil tentang hukum-hukurn yang berkaftan dengan hubungan antara mereka, dan tanggungjawab keduanya terhadap anak-anak.

Peraturan Mencari jodoh
Sebelum sesebuah keluarga dibentuk, Islam telah menetapkan terlebih dahulu pertimbangan dalam men can pasangan dengan tujuan menjamin kesejahteraan. Rasulullah SAW. tnelarang kecantikan dan kekayaan menjadi ukuran penting di dalam memilih isteri, tetapi hendaklah memilih yang berpegang kepada agama. Sabda baginda yang bermaksud: "Janganlah mengahwini wanfta-wanita kerana kecantikan. Mungkin kecantikan liu memburukkan hidup. Jangan mengahwini mereka kerana harta, mungkin harta itu menyebabkan kezaliman mereka. Tetapi kahwinilah mereka atas dasar agama. Seorang sahayayang Mam, berbibir tebalyang beragama adalah lebih baik" (Diriwayatkan oleh Ibn Majah),

Begitu juga bagi seorang wanita, Janganlah menjadikan pangkat dan harta sebagai pertimbangan asasi di dalam memilih suami, kerana pangkat dan harta tanpa akhlak dan agama menjadi punca fttnah yang akan merosakkan kehidupan rumahtangga.

Keturunan Dan Kufu'
Salah satu asas pertimbangan, selain daripada keagamaan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, ialah keturunan bakal isteri itu. Aspek yang penting yang hendak ditinjau ialah dari segi kesihatan dan keadaan hidup keluarga. Dari .segi kesihatan, perlu dikaji sama ada bakaL isteri dan suami mempunyai keluarga yang mempunyai penyakit keturunan. Ini tidak bermakna wanita yang mempunyai keluarga yang beipenyakit tidak boleh dikahwini dan dipandang hina. Bahkan apa yang dimaksudkan di sini ialah ketehtian di dalam membentuk keluarga yang mahu mencapal peringkat yang ideal.

Demikian juga perlu ditinjau aspek keadaan hidup keluarga bakal isteri, saina ada berpegang teguh kepada agama dan akhlak atau tidak. Keadaan dan suasana rumahtangga ibu bapa, sudah tentu mempengaruhi kehidupan anaknya. Sekiranya bakal suami isteri itu daripada keluarga yang tidak menghormati agama dan akhlak, sudah tentu sukar untuk membentuk suasana yang sesuai dengan kehendak Islam -dalam keluarga lersebut.

Satu masalah lagi yang menjadi tanda tanya ialah perkahwinan sekufu atau setaraf. Adakah Islam mengakui suami isteri itu bertaraf-taraf. Jawapannya ya. Taraf ini diukur dari darjat kehidupan. Tentulah tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang suka berpoya-poya dan berbuat maksiat dengan orang yang warak. Dari aspek inilah Islam melihat adanya perbezaan hidup manusia. Walaupun begitu dari segi nilai kemanusiaan, manusia itu sama. Manusia yang jahat pun, dari sudut peri kemanusiaan, perlu diberi pertolongan dan dihormati sebagai manusia. Dari semua perbezaan hidup dan nilai-nilai hidup manusia, tidak ada yang lebih mulia daripada insan yang bertakwa. Inilah sebenamya yang dimaksudkan apabila Islam mengakui darjat-darjat hidup manusia..

Perkahwinan kufu' ialah perkahwinan di antara suami dan isteri yang mempunyai persamaan dari segi keadaan hidup. Memang ada aliran hukum di dalam perundangan Islam yang tidak melihat perkara ini sebagai penting. Mereka memandang tidak penting yang kaya berkahwin dengan yang miskin, yang berpangkat berkahwin dengan yang tidak berpangkat Aliran ini melihat dari aspek kemanusiaan semata-mata, yakni Allah SWT. menjadikan manusia sama sahaja. Tetapi satu aliran hukum lagi dalam perundangan lslarn iastu aliran al-Syafiyyah, memandang perbezaan taraf hidup sama ada dari segi kekayaan, ilmu, akhlak dan lain lain mempunyai pengaruh dalam menentukan kehidupan rumahtangga, kerana realiti kehidupan seperti ini tidak boleh diperkecilkan, Seorang perempuan kaya yang sudah biasa dengan kehidupan mewah, sudah tentu menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan baru yang disediakan oleh suaminya yang miskin. Kesukaran ini boleh menimbulkan masalah yang rumit. Demikian juga seorang suami yang warak berkahwin dengan isleri yang suka berpoya-poya, sudah tentu akan menimbulkan masalah yang melibatkan hubungan suami isteri itu. Iniiah realiti kehidupan alam perkahwinan yang perlu nnendapat perhaban penjndangan dan dari sinilah timbuinya masalah kahwin sekufu'.

Aliran perundangan al-Syafiyyah, memberl hak kepada wall untuk melarang anak perempuan berkahwin dengan orang yang tidak sekufu1 dengannya untuk mengelak dan'pada masalah ini dan untuk kepentingan hidup anaknya. Dernikian juga aliran ini memberi hak kepada anak perempuan membantah wali mengahwinkah dirinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, demi untuk menjaga kepentingan diri dan kehidupannya di masa hadapan

Keharusan Berpoligami
Di antara persoalan yang menimbulkan masalah paling kontroversi dalam unisan perkahwinan urnat Islam ialah keharusan berpoligami. Ia dijadikan bahan oleh setengah golongan untuk mengecam Islam dan ramai wanita yang tidak puas hati dengan peiaksanaannya.

Bagi menghuraikan masalah ini, terlebih dahulu mestilah difahami apakah yang dimaksudkan dengan keharusan itu. Dari segi perundangan, harus bererti sesuatu yang tidak diseksa dan tidak diberi pahala kepada orang yang melakukannya-Ertinya, ia tidak mempunyai obligasi dari segi hukum. Tetapi, keharusan berpoligami ini dari segi peiaksanaannya bukan sahaja tunduk kepada hukum ini Ia juga terfakfuk kepada prinsip pembentukan keluarga yang telah drterangkan sebelum ini taitu perasaan tanggungjawab dan perasaan-perasaan lain yang dituntut oieh Islam. Sungguhpun dari segi perundangan, poligami boleh dilaksanakan tetapi bukan tanpa mempunyai pertlmbangan lain yang dikehendaki agama. Pertlmbangan ini terrnasuklah apa yang dikatakan oleh ahli-ahlr tasawwuf bahawa tidak dinamakan seseorang itu bertaqwa sehingga ia meninggalkan yang harus untuk menjaga dirinya dari melakukan yang haram.

Dengan sebab itu, jika sesuatu yang harus itu boleh mendorong kepada melakukan yang haram, maka seseorang yang bertaqwa akan meninggalkan yang harus kerana menjaga dirinya dari melakukan yang haram melakukan yang haram, maka seseorang yaitu untuk menjaga dirinya dari melakukan yang haram
Dalam masalah poligami, seseorang itu hendaklah menjauhi sekiranya berkahwin lebih daripada satu menyebabkan ia mencuaikan hak-hak isteri dan anak-anak yang diwajibkan ke atasnya, seperti memberi nafkah dan lain-fain. Walaupun hukum mengharuskan, tetapi ia terus menanggung dosa kerana kecuaiannya menjalankan kewajipan tediadap anak-anak dan isteri-isterr Jika perkara ini menjadi penyakit masyarakat yang menufar, pemerintah boteh mengenakan peraturan-peraturan untuk mencegah kerosakan yang timbul daripadanya.

Penggunaan maksud keharusan berpoligami secara wajar dapat ditihat daripada contoh yang ditunjukkan oieh Rasulullah SAW. dan masyarakat Islam pertama yang dibentuk oleh baginda. Dengan penggunaan yang wajar ini, poligami bukan menjadi masalah kepada masyarakat, tetapi mempakan cara bagi menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat iaitu pembelaan tediadap anak-anak yatim dan janda-janda yang menderita kerana kehilangan atau kematian suami.

Pada masa sekarang masalah seperti di alas masih iagi wujud dan tetap akan wujud selagi adanya manusia. Kerana itu poligami tetap berfungsi memberl kebaikan kepada masyarakat jika keharusan ini tidak disalahgunakan. Tetapi sekiranya poligami disalahgunakan dan dilakukan semata-mata urituk memuaskan nafsu dan menempah dosa, ia akan menjadi masalah dan langkah-langkah mengawalnya hendaklah dilakukan oleh pemerintah dengan mengenakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengelak keiosakan.

Perancangan Keluarga
Beralih kepada perbicaraan mengenai perancangan keluarga. Perkara ini juga menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Perancangan keluaiga mengandungi dua program. Pertama merancang kelahiran anak dengan menghadkan kelahiran atau membatasinya. Kedua, menyusun perjalanan keluarga untuk mencapai kesejahteraan dengan memberi perhatian kepada kebajikan, kesihatan dan keselesaan hidup keluaiga serta memastikan perkembangan yang sihat dalam pertumbuhannya.

Program pertama yang bertujuan membataskan kelahiran anak itu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh seorang ahli fikir barat yang bemama Maftus. Pada pendapat beliau, perkembangan penduduk dunia, jika dibandingkan dengan pertambahan pengeluarati bahan makanan adalah tidak seimbang. Perkembangan penduduk berjalan dengan kadar 2,4,6,8, sedangkan pertambahan bahan-bahan makanan dengan kadar 1,2,3,4. Jika perkembangan seperti ini terus berjalan, satu bencana kekurangan bahan makanan akan beriaku dan manusia akan menghadapi masalah kelaparan.

Dalam program yang kedua, kita mestilah memberi sokongan bagi menjayakan usaha membaiki keadaan kesihatan, kebajikan dan kesejahteraan keluarga. Tetapi sukalah ditegaskan di sini, usaha-usaha ke arah mencapai tujuan tersebut tidak akan dicapai, sekiranya unsur-unsur akhlak dijadikan program sampingan sahaja. Suatu program yang bersifat menyeluruh hendaklah dirangka untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang sebenar. Program ini, jika hendak dipercayai oleh rakyat secara berterusan tidak seharusnya dijadikan alat atau piling bagi melaksanakan usaha menghadkan kelahiran anak. Niat yang tidak jujur seperti ini akan menimbulkan akibat buruk dan kesan yang tidak sihat kepada masyarakat.

Kewajipan Dan Tanggungjawab
Seseorang yang hendak mendirikan rumahtangga hendaklah menginsafi bahawa kewajipan dan tanggung-jawab sedang menantinya. Membina keluarga bertnakna bertambahnya tanggungjawab tediadap isteri dan anak-anak. Di sini digariskan beberapa tanggungjawab penting suami dan isteri di dalam rumahtangga.

Kewajipan Suami
1. Suami adalah ketua keluaiga, pelindung isteri dan anak-anak. Sebagai pelindung keluaiga dan ketua unit masyarakat yang kecil ini, suami berkewajipan mangawal, membimbing, menentukan tugas, menyelaraskan kerja, berusaha mencari keperluan hidup keluarga dan berusaha menyediakan faktor-faktor kebahagiaan dan keselamatan keluarganya.
2. Dia wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian dan makan minum keluarga. Dia wajib mengajar anak isterinya dengan hukum-hukum agama. Kalau tidak mampu mengajar sendiri dia wajib menanggung biayanya. Dalam hai ini suami yang btjak awal-awal lagi akan memilih isteri yang beragama. Dengan itu dapat meringankan beban dan kewajipannya mengajar agama kepada isterinya. Isteri yang beragama itu, pasti dapat bekerjasama mendidik anak-anak dalam kehidupan beragama.
3. Pentadbiran suami di dalam iumahtangga hendaklah berdasarkan rahmah (kasihan betas) berakhlak dan contoh yang baik. Ia bertanggungjawab di hadapan Allah S.WT. terhadap keluarganya. Bersikap baik dan adil di dalam mengendalikan nunahtangga adalah penting. Rasulullah saw mensifatkan orang yang baik ialah orang yang baik kepada ahli rumahnya.
4. Suarni hendaklah mengasuh isteri dengan baik. Rasulullah SAW. menyifatkan kaum wanita sebagai amanah Allah swt. Amanah itu hendaklah dijaga dengan cermat Misalnya jika kita diamanahkan sesuatu barang dan barang itu rosak di tangan kita, tentulah ia akan melibatkan nama baik kita. Sebab itu Rasulullah SAW. berpesan supaya bersikap baik terhadap wanita dan sentiasa memesan mereka supaya berkelakuan baik.
5. Tanggungjawab suami adalah penting di dalam membina keluarga. Tidak sah pernikahan orang yang tidak boleh mengendalikan urusan. rumahtangga seperti pemikahan kanak-kanak dan orang gila. Adapun orang yang bodoh (safah) yang ditahan dari mengurus harta benda dan dirinya, tidak sah berkahwin melainkan dengan izin walinya. Orang yang mempunyai keinginan berkahwin tetapi tidak sanggup menyediakan mahar dan nafkah tidak digalakkan berkahwin, kata Al-Syafiyyah, sunat tidak berkahwin bahkan hendaklah berpuasa kerana puasa itu penahan keinginan.

Demikian juga orang yang tidak mempunyai keinginan dan hendak menumpukan perhatian kepada ibadah tidak digalakkan berkahwin. Ulama berselisih pendapat mengenai orang yang tidak mempunyai keinginan yang mampu menyediakan makan dan nafkah dan tidak Dula hendak menumpukan seluruh hidupnya kepada ibadat sahaja. Menurut satu pendapat, tidak disunatkan. Menurut pandapat lain sunat ia berkahwin.

Kita dapat melihat dengan jelas bahawa perkahwinan itu hanya digalakkan bagi mereka yang sanggup menunaikan tanggungjawab. Apabila berkahwin, menunaikan tanggungjawab kepada keluarga adalah wajib.

Kewajipan Isteri
Apabila suami sebagai kerua di dalam lumahtangga, maka isteri itu timbalannya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu. Di antara tanggungjawab isteri ialah:
1. Bergaul dengan suami secara baik. Menuiut ulama Mazhab As-Shafie, wajib bagi isteri menggauli suaminya dengan baik.
2. Mengendalikan kerja-kerja rumah. Menuiut riwayat Janzani, Rasulullah SAW menentukan kewajipan anaknya Fatimah mengurus rumah dan AH mengums kerja-kerja di luar rumah. (Al Mar'ah fi Tasawwuri Islam, m.s 105, oleh Abdul Muta'al Al Jibry).
3. Berhias untuk suami. Isteri hendaklah sentiasa berada di hadapan suami dalam keadaan menarik dan kemas. Dengan itu suami menjadi terhibur ketika di sampingnya. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh isteri kecuali mereka yang faham dan benar-benarperihatin.
4. Pujuk memujuk adalah penting dalam kehidupan rumahtangga. Ibn al-Aswad Al-Dualy berkata kepada isterinya: "Apabila kamu melihat aku marah, tenangkanlah aku. Apabila aku melihat kamu marah, akupula menenangkan kamu, Jika tidakjanganlah kita bersama-sama."
5. Isteri hendaklah taat kepada suami. Di dalam sesuatu tindakan, jangan sekali-kali membelakangkan suami, kerana dia ketua rumah-tangga. Jika hendak keluar rumah mestilah mendapat izin dan suami terlebih dahulu. Isteri pula hendaklah mernahami tugas dan kewajipan suami di luar. Sekiranya kerja itu untuk Allah SWT. dan RasulNya, ia mestilah menyokongnya, memberi galakan dan semangat dan menasihatinya supaya tidak berputus asa.
6. Wanita hendaklah sentiasa menjaga kehormatan din dan nama suami. Wanita yang menjaga kehormatannya dianggap oleh Rasulullah SAW. sebagai wanita yang baik dan parut menjadi ukuran bagi lelaki yang hendak memilih isteri.

Inilah di antara kewajipan isteri terhadap suami. Apabila setiap pihak menunaikan tanggungjawab, akan berkembanglah mawaddah atau kasih sayang. Batas-batas dan tanggungjawab suami isteri ini ditetapkan oleh Islam sebagai peraturaif yang bertujuan mengukuhkan kehidupan dan hidup di dalam suasana ibadah kepada Allah SWT Rumahtangga akan hancur jika sekiranya setiap pihak mengabaikan tanggung-jawabnya. Dengan mengamalkan prrnsip agama dengan betul, akan wujudlah keluarga bahagia yang merupakan tahap pertama pembentukan masyarakat Islam.

Masyarakat Islam
Untuk mengakhiri perbincangan kita ini elok juga ditinjau sikap umat Islam hari ini terhadap perkahwinan.

Sejak kejatuhan umat Islam dari memegang teraju kepimpinan manusia, dengan kemunculan tamadun barat, ajaran Islam diusahakan supaya lenyap sedikit demi sedikit daripada kehidupan kaum muslimin. Paling tidak ia dikelirukan sehingga masyarakat Islam mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara kesamaran. Kejahilan umat Islam teihadap agamanya, bukan kerana serangan daripada barat sahaja. Keruntuhan personaliti juga tuait terlibat sehingga kecintaan kepada ihnu dan kegigihan mempelajarinya menjadi bertambah malap. Akhlak yang baik dan nilai-nilai yang mulia beransur-ansur menjadi layu dengan kemaraan niiAl-nilai songsang. Ia rriudah sahaja memenuhi kekosongan dan menguasai kelemahan yang sudah merata di kalangan masyarakat.

Keadaan yang disebutkan di atas mempengaruhi sikap masyarakat Islam dalarn segenap kehidupan iattu potitik, ekonomi dan sosial, khususnya dalam kehidupan keluarga yang menjadi tajuk pembicaraan kita. Dengan lain perkataan, suasana pembentukan keluaiga hari ini dan kelemahan-kelemahan yang teidapat di dalamnya, bukanlah semata-mata hasil daripada serangan nilai-nilai songsang tetapi juga kerana kelemahan yang sedia wujud dalarn masyarakat Islam setelah berlakunya krisis personaliti Islam dan kerenggangan nilai-nilai Islam daripada kehidupan, Walaupun pada umumnya masyarakat kita masih menganggap perkahwinan itu suatu ikatan suci, tetapi minat untuk mempertahankan kesucian itu makin berkurangan dengan berkembangnya maksiat dan lumrahnya perzinaan. Lebih-lebih lagi perzinaan yang berlaku di kalangan orang yang sudah beristeri atau bersuami. Kerana itulah maka tujuan perkahwinan untuk menjaga kesucian (iffah) tidak sangat diperhitungkan oleh banyak kalangan masyarakat kita. Namun begitu, tidaklah boleh dikatakan penyakit ini berjangkit kepada semua lapisan masyarakat kita. Masih banyak lagi di kalangan kita yang tetap memeliharaiffah ini dan mempertahankannya. Masyarakat kita belumlah sampai kepada peringkat kerosakan seperti masyarakat barat- Tetapi jika sekiranya tidak diawasi dan langkah-langkah berkesan tidak diambit, tidak mustahil perkembangan yang meruntuhkan itu akan turut menyerang dan melanda masyarakat kita,

Bersekedudukan adaiah akibat perubahan sikap terhadap perkahwinan. Perkembangan ini jika dibiarkan akan menggugat kesucian ikatan perkahwinan dan meletakkan institusi keluarga dafam keadaan yang tidak dikawai oleh peraturan dan nilai-nilai akhlak. Perkembangan ini sebenarnya mempakan masalah yang sangat serius yang tidak boleh dihadapi oleh rnahkamah semata-mata., tetapi solunih masyarakat adafah terlibat di dalam usaha mencegahnya dan kekuatan masyarakat dalam menoiak perkembangan ini adaiah lebih berkesan daripada hukuman mahkamah. Untuk mempertahankan kesucian perkahwinan dan keutuhan institusi keluarga yang mempunyai peraturan yang membawa kepada kesejahteraan, nilai-nilai Islam hendaklah diperkukuhkan dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini masyarakat Islam perlu membina kembali personaliti Islam supaya bertambah kukuh. Pengetahuan mengenai Islam hendaklah disebarkan dengan seluas-iuasnya dan gerakan dakwah hendaklah diperhebatkan.

Masyarakat Islam hendaklah menyedari bahawa institusi keluarga dan syariat perkahwinan wajib dipertahankan kerana punca terbesar keruntuhan sesuatu masyarakat berpunca daripada kehancuran institusi keluarga dan sikap terhadap perkahwinair Apabila keluarga telah runtuh tanggungjawab memelihara dan mengawal rakyat terserah kepada pemerintah. Sedangkan bagaiinana cekap sesebuah kerajaanpun ia tidak berupaya menjalankan tugas-tugas keluarga seperti memefihara, mendidik dan memberi kasih sayang kepada anak-anak. Tanpa didikari yang sempurna dan biinbingan yang wajar, anak-anak ini akan menjadi generasi yang pincang.

Kesimpulan
1. Perkahwinan adalah cara hidup semula jadi manusia dan asas perkembangan masyarakat secara tersusun dan teratur. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Islam adalah menjamin penerusan perkembangan masyarakat secara sihat dan tersusun demi kesejahteraan ummat
2. Perkahwinan adalah ikatan suci yang wajib dipertahankan dan merupakan pembaha hendak berpoligami atau tidak, pertimbangan yang adil hendaklah diberikan di samping tujuan dan rob berpoligami itu tidak dirosakkan. Datam hal ini keharusan yang diberikan oleh Islam bukan bermakna galakan atau kebenaran yang boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Kehanisan berpoli garni bertujuan membela orang-orang yang tidak bernasib baik di dalam masyarakat. Berpoligami yang membawa kepada mengabaikan tugas terhadap anak-anak dan isteri adalah bertentangan dengan kehendak ketaqwaan.

3. Perancangan keluarga dalam pengertian menghadkan kelahiran anak tidak dapat diterima oleh Islam, Tetapi perancangan keluarga dalam pengertian memberi layanan lebih baik kepada keluarga, meningkatkan mutu kesihatan dan keselesaan hidup serta meningkatkan penglibatan teihadap amalan-amalan yang bermoral, adalah wajib di dalam Islam.

Siapa Anda Dalam Kehidupan Berkeluarga
Kita telah menjelaskan bahawa untuk memastikan suatu masyarakat itu berada dalam keadaan sihat dan harmoni, setiap keluarga yang lahir daripada masyarakat itu perlu dibina dengan kukuh kerana ia sebagai asas tertubuhnya sesebuah masyarakat Kita akan membicarakan siapakah yang tergolong dalam keluarga atau apakah ia definisi keluarga yang wujud dalam sistem kehidupan Islam. Adakah keluarga itu terdiri daripada suami, isteri, ibu, ayah, anak atau lebih jauh daripada itu?

Definisi keluarga dalam Islam adalah berbeza dengan definasi keluarga agama-agama lain. Di dalam Islam orangorang yang termasuk dalam takrif keluarga adalah seperti yang terdapat dalam sistem Faraid. Cuma di sana ada keluarga yang hampirdan ada keluarga yang jauh. Oleh itu orang yang termasuk dalam keluarga ialah:

- Suami isteri
- Datuk, nenek dan seterusnya
- Ayah, datuk dan seterusnya
- Anak, cucu dan seterusnya
- Adik beradik dan zuriatnya
-Ayah saudara, ibu saudara dan zuriatnya
- Lain-lain

Setiap individu dalam keluarga mempunyai hak, peranan dan tanggungjawab. Hak seorang tidak harus diketepikan dan setiap orang boleh menuntut haknya dengan sempuma.

Misalnya, hak anak mendapat pusaka daripada ayah dan ibunya, hak isteri mendapat perlindungan daripada suami, hak wanita menentukan cafon suami dan sebagainya.

Setiap individu dalam keluarga mempunyai hubung kait antara satu sama lain, Ia tidak boleh hidup bersendirian tanpa mengambil kira orang lain. Hubungkait ini adalah termasuk dalam berbagai aspek-aspek kehidupan seperti di dalam melakukan kebaikan atau kejahatan, usaha untuk memperolehi kesenangan, menjaga nama baik keluarga dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mencipta rekod cemerlang dalam hidupnya seperti menjadi seorang pemimpin yang dihormati, masyarakat akan menyebut si pulan itu adalah keluarga si pulan itu. Begitu juga jika rekod yang dicipta itu tidak baik, masyarakat akan mengaitkan juga nama keluarganya. Contoh yang lain, apabila seseorang itu berjaya dalam hidupnya menjadi seorang yang kaya atau hartawan. Orang ini hendaklah ineinbantu keluarganya yang miskin.
Bagi memastikan kehidupan keluarga berjalan dengan teratur dan harmoni, Islam menggariskan dengan terperinci peranan dan tanggungjawab seseorang sebagai ahli keluarga. Di dalam Islam keluarga bermula dengan suami dan isteri. Dan sinilah keluarga itu mula berkembang. Selepas itu lahiriah anak. Di sana ada ibu dan ayah mertua, ipar duai, keluarga sebelah suami, sebelah isteri dan sebagainya.

Peranan ahli keluarga
Bagaimana seseorang itu berperanan dalam hidup berkeluarga. Islam telah mengaturnya dengan lengkap dan terperinci. Seseorang itu perlu memahami dan melakukannya dengan penuh rasa tanggungjawab, Suami, isteri, ibu dan ayah, masing masing mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Pembahagian tanggungjawab ini diatur sedemikian rupa supaya wujud suatu disiplin hidup dalam keluarga itu. Dengan itu tidak ada perebutan tugas alau tolak menolak dalam menjalankan tugas masing-masing. Oieh sebab itu keluarga muslim yang benar-benar mematuhi disiplinnya akan hidup aman, tenteram, tenang, gembira dan harmoni,

Di dalam Islam, suami atau bapa diberi peranan sebagai ketua keluarga, Dia wajib memimpin keluarganya ke jalan yang diredai Allah. Isteri dan anak-anak dikehendaki taat sepenuhnya kepada suami atau bapa. Menyediakan sara hidup juga adalah tanggungjawab ketua keluarga. Peranan yang diberikan kepada ketua keluarga ini tidak boteh disalahgunakan. Dia hendakJah bertindak sebagai penyelamat, bukan bertindak sewenang-wenangnya.

Seorang suami atau bapa hendaklah berilmu, jujur, ikhias, berakhlak mulia, bermoral, bijak, cekap dan tegas dengan kebenaran. Dia hendaklah berusaha menjadikan suasana darnai sentiasa wujud dalam keiuarganya. Peningkatan ntlai murni di datam kehidupan isteri dan anak-anak bergantung kepada kualiti suami atau bapa.

Isteri pula mempunyai peranan dan tugas yang berlainan iailu melayan dan membelai suami, mengatur rumahtangga, taat kepada suami dan mengasuh serta mendtdik anak-anak menjadi insan bertaqwa. Anak wajib taat sepenuhnya kepada ibu dan ayah dalam batasan yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah, menghormati yang lebih tua, menjaga nama baik keluarga, tidak mengecilkan hati orang tua, memberi tumpuan kepada pelajaran, menjauhkan din daripada pergaufan yang merosakkan dan seumpamanya,

Ibu mertua pula hendaklah sentiasa berusaha untuk mewujudkan suasana dan hubung baik dengan menantu dan keluarganya Hubungan antara mertua dan menantu biasanya sangat sensitif. Ia perfu kepada perhatian khusus dan sifat berhati-hati. Jika perasaan salah seorang tersinggung, boleh menyebabkan kerenggangan di dalam keluarga.

Beberapa peranan yang dihuraikan di atas sudah cukup sebagai penjelasan bahawa setiap individu dalatn keluarga mempunyai peranan yang berlainan. Antara satu sama lain ada hubung kait yang rapat di mana setiap orang tidak boleh melepaskan din daripada yang lain. Misainya seorang anak apabiia bertindak di luar batasan, dia akan menyusahkan dan merisaukan orang tua. Bahkan lebih jauh dari itu dia akan menjejaskan nama baik keluarga. Demikian juga periakuan di luar batasan ini, walaupun ia dilakukan oteh keluarga yang jauh, tetap memberi kesan kepada nama baik keluarga tersebut kerana defrnisi keluarga bagi okang Islam amat luas.

Kenal Pasti Diri Dan Tingkatkan Usaha
Seseorang itu perlu mengenali dinnya.siapakah dia dalam keluarga, sebageti bapa? isteri? ibu? anak? sepupu? datuk? mertua dan sebagainya. Dari semasa ke semasa perlu menyoal diri, sudahkah berfungsi sewajaraya? Sudahkah menjalankan tanggungjawab? Adakah beraksi sebagai penyumbang atau beban kepada Keluarga? Sebanyak mana sumbangan dan pengorbanan teiah dilakukan demi kepentingan keluarga, Banyak iagi aspek-aspek lain yang perlu dipersoalkaa

Kunci penting, bagi hubungan yang kukuh sentiasa wujud di kaiangan anggota keluarga, ialah rasa tangguizgjawab dan kasih sayang. Kalau tanggungjawab semata-mata ia akan menjadi kering dan tandus. Kalau semata-rnata kasih sayang, ia boleh berubah. Maka dari itu perlu hubungan itu diwujudkan dengan rasa tanggungjawab dan penuh rasa kasih sayang. Dengan campuran ini semoga kehidupan keluarga menjadi taman indah yang didiami oleh insan-insan yang bempaya meniiai dan menj'aga keindahan dan keharmonian taman.

Hubungan yang baik hanya akan wujud jika sekiranya satu konsep pegangan atau aqidah yang kuat terhadap Allah terbukti dengan mengambii berat segaia perintah-Nya. Dalam rumahtangga tidak ada pengawal peribadi yang mengawat seseorang sebagaimana kawalan di jalan raya. Kepatuhan kepada Allah sahaja yang dapat mengawal tindak tanduk manusia. Di sini jelas kepada kita agama memainkan peranan penting dalam kehidupan insan. Tanpa agama manusia akan sengsara walaupun mereka hidup dalam mahligai emas dan perak. Ia adalah perkara utama yang mestt diberi perhatian dalam membangun kehidupan sesebuah keluarga.

Ciri-ciri penting
Beberapa ciri penting adalah rnustahak untuk menjadi pegangan setiap individu di dalam kehidupan berkeluarga yang mesti diberi perhatian setiap masa:
1. Sedari diri bahawa anda salah seorang ahli keluarga yang ada peranan, kewajipan dan tidak boleh melepaskan diri daripadanya.
2. Sentiasa baharui azam untuk meningkatkan pengetahuan agama, syaksiah, ilmu pengetahuan ke arah melahtrkan insan berkualiti.
3. Suburkan sifat-sifat mahmudah dan kurangkan sifat-sifat mazmumah dalam amalan hidup sehari-hari.
4. Hidupkan sembahyang berjemaah, banyakkan membaca al-Quran dan hidupkan salam di katangan keluarga.

PENUTUP
Peranan anda atau setiap individu dalam keluarga adalah sangat penting, Anda dan keluarga tentunya ingin bahagia dunia dan akhirat Mereka yang berbahagia ialah mereka yang beriman, sentiasa beramal saiih dan sentiasa menjadi manusia penyumhang. Bahagia sebenamya ada dalam hati dan perasaan manusia. Oleh itu sucikanlah hati, tingkatkan iman dan jadilah insan yang bertaqwa.

4.2 S1STEM KEMASYARAKATAN ISLAM

1NSTITUSl KEMASYARAKATAN DALAM ISLAM MASYARAKAT, KEBUDAYAAN DAN INST1TUSI KEMASYARAKATAN

Masyarakat merupakan istilah yang sering digunakan walaupun di dalam pengertian yang agak longgar, Ahli-ahli sosiofogi dan antropologi memberikan definisi yang pelbagai. Kucaraningrat rnisalnya, mendefinisikan masyarakat sebagai "kelompok terbesar dari makhluk manusia di maria hidup terjaring kebudayaan". Manakala Lincon memberikan rumusan; "masyarakat talah kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekeija bersama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial, yang mempunyai batas-batas tertentu" (Gazalba, 1976).

Roucek dan Warren (1979) pula mentakrifkan masyarakat sebagi "satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti-aktivitinya secara kofektif, dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersarna, Bukanlah individu yang sama sahaja menjadikan mereka anggota satu-satu masyarakat kerana anggota baru akan terus menerus lahir di dalamnya dan ada pula yang mati. Oleh yang demikian terdapat perhubungan terus menenjs di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabad-abad;.

Brownell's dalam bukunya The Human Community, setelah meninjau secara mendaiam pendapat-pendapat Mac Iver, C,J. Galpin, KLL Butterfield dan Dwight Sanderson, ia merurnuskan bahawa masyarakat mernpunyai lima kriteria yang terpenting:- Masyarakat itu ialah satu kelompok jiran-jiran yang kenal mengenali antara sesama mereka.ia ialah satu kelompok yang menyeluruh yang dirangkumkan dalam kaedah umur, jantina, kepintaran, fiingsi dan pertoiongan, sifat gotong-royong antara mereka, Ia terbendung dalam kelompok bekerjasama di mana terdapat kebanyakan daripada aktiviti-aktiviti besar dalarn penghidupan dianjurkan bersama, Mempunyai perasaan kasih atau "sense of belonging" di samping mernpunyai identiti kelompok (group identiti) serta perpaduan.la juga adalah kelompok kecil seperti keiuarga, desa atau pekan kecil di rnana seseorang itu dapat berkenalan rapat sesama mereka (Wan Azrni 1978),

Berasaskan keadaan tersebut jelas bahawa setiap masyarakat mempunyai keperluan sendiri. Berbeza masyarakat, keperluan dan berbeza budaya hidupnya. Malaysia misalnya, mernpunyai masyarakat berbilang bangsa dan suku kaum. Selalunya kita menyebut orang Melayu sebagai masyarakat Melayu, orang cina sebagai masyarakat cina, orang India sebagai masyarakat India, orang iban sebagai masyarakat iban, orang kadazan sebagai masyarakat kadazan dan lain-lain dalam bentuk komuniti yang berasaskan bangsa atau kaum. Mereka m engamalkan budaya masing-masing yang berasaskan agama atau adat tradisi yang diwarisi dari nenek moyang secara turun-tcmurun.

Seterusnya masyarakat tersebut dikenali sebagai masyarakat Malaysia berasaskan sernuanya berada di dalam Hngkungan geografi yang sama, di Malaysia- Semuanya terikat dia atas dasar kerjasama dan saltng perlu memerlukan antara satu sama lain.

Jelas bahawa sesebuah masyarakat dikatakan sebagai masyarakat kerana ia merapunyai sekurang-kurangnya tiga faktor utama iaitu ;ada kelompok manusia, ada tempat tinggaf di kawasan-kawasan tertentu, dan ada aturan (undang-undang) yang mengatur atau oleh sesetengah orang diistilahkan sebagai "kebudayaan" (Zakaria Stapa, 1994).
Dengan stu dapat dtsimpulkan, masyarakat merupakan kumpufan terbesar daripada makhluk manusia. Mereka hidup bekerjasama mengorganisasikan diri dan berfikir mengenai diri sehingga terjalin satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan.

Kebudayaan
Kebudayaan adalah cara hidup atau pergaulan hidup yang dikembangkan oleh sesebuah masyarakat bagi memenuhi keperiuan asasinya untuk terus hidup, meneruskan zuriat dan mengatur pengaiaman sosial (Roucek and Warren, 1979).

Ahli sosiologi dan antropologi Barat telah menggariskan antara kandungan kebudayaan ialah pengetahuan, kepercayaan (agama), kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Seal and hoijer, 1977; Ashley Montagu, 1970).

Meneliti makna dan kandungan kebudayaan di afas, dapat dirumuskan bahawa kebudayaan terdiri daripada dua aspek iaitu; kebudayaan material (kebendaan) dan kebudayaan immaterial (bukan kebendaan). Kebudayaan material meliputi objek-objek fisikal kebudayaan berserta dengan cara-cara penggunaannya seperti alat tembikar berserta dengan kegunaannya dan lain-lain. Manakala kebudayaan immaterial (bukan kebendaan) pula meliputi kepercayaan, adat resam, idea, ideologi dan struktur sosial (Roucek and Warren, 1979).

Dari sudut aplikasi kehidupan, masyarakat dan kebudayaan mempunyai pertalian yang rapat. Ini disebabkan apabila ketompok manusia bekerja dalam jangka waktu yang lama maka iahirlah di kalangan mereka cara berfikir dan bertindak, iaitu dua ciri utama dalam kebudayaan.

Wafau bagaimanapun, dengan menjadikan agama sebagai sebahagian daripada kebudayaan dan terpisah daripada sistem-ssstem lain dalam kehidupan manusia merupakan satu kekeliruan besar yang tidak sesuai dan tidak dapat diterima oieh Islam. Dalam Islam, kebudayaan adalah sebahagian daripada Islam., Ia bukan terasing atau tersendiri. Islam membentuk dan mengawal kebudayaan. Dengan itu Islam mewujudkan masyarakat dan kebudayaannya sendiri yang berbeza dengan masyarakat dan kebudayaan bukan Islam.

Masyarakat dan Kebudayaan Islam
Islam adalah sistem hidup yang ditanzilkan oleh Allah SWT melalui lidah Rasuf Nya kepada manusia. Ia bukan semata-semata hubungan manusia dengan Tuhan (Allah swt) sahaja sebagaimana yang didakwa oleh segolongan manusia yang berfikiran sempit, tetapi merupakan ad-dien (cara hidup) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan manusia serta alam selurahnya (Zakaria Stapa, 1994).

Hakikat ini dibentangkan oleh Allah swt dalam al-Quran, surah al-Imran (3:112): Bermaksud: "mereka ditimpa kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja mereka berada, kecuali mereka menjaga hubungan dengan Allah swt dan hubungan sesama manusia... "

Seseorang individu dianggap Islam apabila ia menerima Islam sebagai cara hidupnya. Diucapkan syahadah dengan lidah, diyakini dalam hati dan dilaksanakan melalui perbuatan. Individu-individu ini menghubungkan dirinya kepada Allah swt dengan mengamalkan suruhan Nya dang meninggalkan iarangan Nya.

Berasaskan hubungan dengan Allah swt individu Muslim menjaring hubungan dengan individu-individu lain - sesama manusia - sehingga membentuk keluarga dan institusi kekeluargaan melalui ikatan perkahwinan (nikah). Unit-unit keluarga hidup bersama dan bergaul antara satu sama lain di sesebuah kawasan lalu membentuk masyarakat dan institusi kemasyarakatan. Himpunan masyarakat mewujudkan negara. Demi kesejahteraan hidup semua, mereka memelihara dan melestarikan alam dengan memakmurkannya. Matlamatnya adalah satu; untuk kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan doa yang sentiasa dipanjatkan ke hadrat llahi (Surah at-Baqarah, 2:201): Bermaksud: "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dimia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dan azab neraka "

Dengan itu secara mudah sesuatu masyarakat itu dikatakan masyarakat Islam apabila manusia yang mendiami di man-man daerah atau tempat menjadikan Islam sebagai akidah, pengatur dan penyusun kehidupan rohani dan jasmani mereka serta .menjadikan Islam sebagai asas dalam ciptaan-ciptaan mereka untuk mencapai kesempurnaan di pelbagai aspek kehidupan dalam masyarakat (Zakaria Stapa, 1994).

Dengan kata lain, masyarakat Islam ialah kelornpok manusia di man hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya. Kelompok itu bekerjasama dan hidup bersama berasaskan prinsip-prinsip al-Quran dan al-Sunnah dalam setiap segi kehidupan (Gazalba, 1976).

Dalam hubungan ini, Syed Naquib (Zakaria Stapa, 1994) menyatakan bahawa orang dan masyarakat yang Islam itu adalah orang dan masyarakat yang mengenakan pengaruh keislaman ke atas segala bidang kehidupannya, dan hasil pengaruh serta daya cipta keislaman inilah yang drfahamkan sebagai kebudayaan Islam, Ini memberi gambaran bahawa Islam itulah yang mengakibatkan timbulnya kebudayaan Islam, dan bukan sebaliknya bukan sesuatu kebudayaan itu yang mengakibatkan timbulnya agama Islam. Ini bererti kebudayaan Islam ialah cara berfikir dan cara merasa taqwa, yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk masyarakat dalam suatu ruang dan suatu waktu. Dalam pembentukan itu, masyarakat Islam merujuk prinsip- prinsipnya pada Quran dan hadis, dengan akal mereka merumuskan konsepsi-konsepsinya dan dengan tangan mereka mengimpiementasikannya (Gazalba, 1976).

Bagi Sayyid Qutb, (1979), masyarakat dan kebudayaan Islam itu ialah masyarakat yang meiaksanakan cara hidup Islam secara total yang bertitik toiak daripada asas akidah, ibadah, undang-undang, moral dan cara hidup sebagaimana yang dikehendaki oieh syariat Islam. Masyarakat dalam bentuk seperti inilah yang dikatakan bertamadun.

Masyarakat Islam tidak semestinya didukung oleh umat Islam sahaja, malah ia boleh jadi dihuni ofeh orang-orang bukan Islam. Mereka hidup bersama di bawah peraturan, sistem dan nilai berdasarkan syariat Islam. Menurut Gazalba (1983), agar hubungan antara anggota-anggota masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma iaitu laku perbuatan yang standard sebagai amalan hidup, yang sama-sama dipegangkan dan dituntut mematuhinya. Norma-nonna ini akan "ditnstitusikan" supaya menjadi bahagian tertentu institusi kemasyarakatan - lembaga sosial melahji proses dikenaii, diakui, dihargai, ditaati dan seterusnya menjadi sebati (mendarah daging). Dengan itu hubungan-hubungan masyarakat berjalan menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat ilu.

Institusi Kemasyarakatan Islam
Kamus Dewan (1997:494) mendefinisikan institusi sebagai pertama : badan atau organisasi yang ditubuhkan untuk sesuatu tujuan tertentu, dan kedua : sesuatu (sepertj agama, ciri-ciri budaya dan kin-lain) yang sudah berakar urnbi atau menjadi kukuh dalam masyarakat.

Bagi Hassan Langgulung (1997:43) institusi ialah suatu sistem peraturan yang terdiri daripada kod-kod, norma-norma, ideoiogi ideologi dan sebagainya, sarna ada bertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material; dan organisasi simbolik. Institosi tersebul sama ada bersifat sosial seperti amaian-amaian yang seragam dan tertulis, dan ada yang bersifat individual seperti sikap orang-orang tertentu yang mendukung institusi itu sehingga ia menjadi kuasa mertekan melalui pendapat umum, sama ada secara formal atau tidak formal

Dengan itu institusi adalah: Pertubuhan seperti Universiti, masjid, persatuan.Organisasi khusus seperti penjara, rumah sakit, sekolah berasrama.

Poia iaku perbuatan yang telah menjadi kebiasaan, atau poia hubungan sosial yang mempunyai tujuan sosial tertentu (Gazaiba 1983).

Manakala kemasyarakatan pula bermaksud keadaan masyarakat atau hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat (Kamus Dewan 1997: 865) antaranya ialah pergaulan hidup iaitu saling hubung dan sating tidak ahfi-ahli masyarakat (Gazaiba 1983),

Gabungan definisi-definisi di atas (institusi dan kemasyarakatan) dapat dirurnuskan, secara umumnya institusi kemasyarakatan ialah tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antara manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kernasyarakatan yang dinamakannya asosiasi1. Apabila dilihat

Organisasi islah kelompok manusia yang terdiri daripada individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau dan sudut kebudayaan, snstitusi kemasyarakatan adalah perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi keperluan-keperiuan masyarakat (Soerjono Soekanto, 2000).

Dalarn konteks fstam institusi kemasyarakatan (lembaga Islam) ialah hinnpunan norma-norma tentang keperiuan-keperSuan pokok dalam kehidupan umat Islam untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan ketentuan-kefentuan Al-Quran dan Hadis (Gazalba, 1983).

Keperiuan-keperluan pokok umat isiam amat banyak. Ada yahg berkaitan hubungan manusia dengan Allah satwa ada yang berkaitan dengan kehidupan dan hubungan kemasyarakatan (dirinya dan manusia lain) dan ada yang berkaitan dengan alarn seperti flora dan fauna, matah ada yang berkaitan dengan alam ghaib, jin dan malaikat.

Dengan itu, institusi kemasyarakatan Isiam memenuhi keperluan-keperluan pokok anggota masyarakat dengan cara;
- Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di datam menghadapi masalah-masaiah dalam rnasyarakat, terutama yang berkaten dengan kepertuan-keperluan mereka.
Menjaga keutuhan masyarakat.
- Memberi pegangan kepada rnasyarakat untuk mengadakan sistern pengendalian sosial (social control), iaifu sistern pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya (Soerjono Soekanto, 2000),
fni adalah kerana institusi kemasyarakatan Islam bertitik tolak daripada ajaran itu sendiri. Bagi Hasan Langgulung (1997: 44) inti ajaran Islam atau prinsip dasar yang boleh dikatakan sebagai institusi dan mernpengaruhi tingkah laku manusia yang balk secara sosial mahupun individu temimpun dalam tiga perkara utama iaitu:
Rukun Islam: Dua kalirnah syahadah, sembahyang fardu, puasa, zakat dan Haji.
- Rukun Iman, Beriman kepada Allah swt, malaikat-malaikat, rasul-rasul, krtab-krtab, hari akhirat dan qada' dan qadar.
- Ihsan: menyembah Allah swt seolah-olah kita melihat Nya kerana walaupun kita tidak meiihat Nya tetapi Dia melihat kita.
Dengan kata lain, inti atau prinsip dasar ajaran Islam meliputi tiga aspek penting iaitu akidah, syariat dan akhlak- Ke tiga-tiga aspek ini diajar dan dididik secara berterusan semenjak seseorang itu dilahirkan (bayi) sehingga mereka meninggal dunta (dari buaian hingga Hang lahad). Sumbemya ialah al Quran, al-Sunnah, ijtihad dan adat yang sesuai dengan syariat Islam.
utnuk mencapai tojuan atau memenuhi firngsi teftentu. Ketompok dapat berubahdisebabkan keiuarrnasuknya anggota-artgqota, tetapi ia tetap roenjalankan peraturan-perafurannnya. Dalarn konteks Islam, peraturan-peraturan ilu tiada lain daripada prinsip-priosip dasar Islam afau syariat isiam. Dengan kata lain, keiompok yang meiaksanakan syariat Islam ilu adalah asisoasi, manakala syariat itu adalah institusi, Lihat Hasan lariggulung, Pengenalan Tamadun lsfem Dalam Pendidikan. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur 1997.

ASAS-ASASKEHIDUPAN BERBERMASYARAKAT DALAM ISLAM

Didikan yang berteraskan akidah dan perjalanan hidup yang berpandukan syariat menghasilkan umat yang beradab. Umat yang memenuhi hak, ianggungjawab dan obiigasi sosial. Mereka mengatur hubungan dan pergauten hidup sesuai dengan peraturan-peraturan yang disyariaikan demi meiestarikan kehannonian dalam bermasyarakat, teaitamanya dengan jiran tetangga. Adab peraturao dan asas hubungan sosial tersebut antaranya:-

1. Taaruf (saling mengenali)
Taaruf merupakan perkara pertama kehidupan bermasyarakat Ini sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang suka bergaul, berkasih sayang dan saling hubung menghubungi. Juga sesuai dengan tabii penciptaan (kejadian) manusia yang pelbagai bangsa, berpuak-puak dan bersuku kaum - bermasyarakat majmuk Ailah swt berfirrnan (surah al-Hujurat49:13). Bermaksud Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami tetah menciptakan kamu dan lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah swt ialah orangyang lebih taqwanya di antara kamu (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah swt amat mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuan Nya (akan keadaan dan amalan kamu) ".

Mengikut Haron Din (1985; 190) maksud dalam ayat di atas ialah berkenalan - bekerjasama yang erat, tolong menolong, pertalian yang teguh dan bantu mernbantu untuk kebaikan dengan ikhlas dan jujur sehingga mefahirkan masyarakat yang tenteram, adil, tidak dikuasai tamak dan haioba seria pergeseran yang merosakkan ketenteraman dan membawa kepada kehancuran masyarakat

Berkenaian tidak ferbalas setakat mengetahui nama atau di mana atau di mana mereka tinggal, tetapi iebih jauh daripada itu, iaitu mengefahui kedudukan sebenar mereka, bagaimana corak kehsdupan seharian dan sebagainya. Semua perkara ini dapat diketahui apabila manusia salr^g mengenali dan memiliki hubungan mesra.

2. Tafahum (sefahaman),
Tafahum ialah saling faham mernahami, persetujuan dan permuafakatan antara salu sama lain di kalangan anggota masyarakat ke arah kebajtkan dan kebaikan, bukan sebaliknya, Kebajikan yang bersifat rnutiak dan berasaskan sumber .agama, bukan akal manusia yang bersrfat leniah. Kebajikan yang bukan hanya menghadapkan muka ke arah timur dan barat fetapi sebagaimana yang dtgambarkan oleh Allah swt dalam surah al-Baqarah (2:177) firman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-rnataikat, kftab-kitab dan para rasul

Menderma harta yang disayanginya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba. Mengerjakan solat, mengeluarkan zakat dan menyempumakan janji apabila mereka berjanji. Ketabahan dan kesabaran dalam masa kesempitan, kesakitan, dan bertempur (berjuang) di jalan Allah.

Semua ini menggambarkan sifat orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa Allah swt. Persefahaman dapat dipraktikkan di kalangan anggota masyarakat melalui rapa cara, antaranya:

3. Saling kenal mengenali (taaruf).
Kembali kepada peraturan Aflah swt. Dengan kembali kepada peraturan Allah swt bererti mereka kembali kepada ajaran yang benar, ajaran yang datang Pencipta diri manusia itu sendiri. Allah swt menciptakan manusia, maka Dia juga menjadikan peraturan untuk manusia. Allah swt Maha Mengetahui apa yang dikehendaki oleh makhluk yang dicipta Nya. Peraturan siapa yang lebih baik daripada peraturan Allah swt ? Berpegang teguh kepada agama Allah swL Firman Allah swt dalam surah a^ lmran(3:102). Bermaksud: "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam) dan janganlah kamu berpecah belah dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh musuhan sesamajahiliah dahulu, lalu Allah menyatukan di antana hati kamu (sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara...." Program kemasyarakatan seperti gotong royong, bersukan, dan sebagainya yang membolehkan anggota masyarakat bersama-sama mengendalikan urusan kemasyarakatan mereka. Dengan adanya sifat persefahaman, akan memudahkan anggota masyarakat untuk saling nasihat menasihati dan tegur menegur apabila temampak kecacatan dan seterusnya mengeratkan hubungan dan kerjasama.

4. Taawun (Saling Membantu).
Taawun bererti tolong menolong, kerjasama atau saling membantu antara satu sama lain sama ada di peringkat keluarga, jtran atau masyarakat. Tolong menolong tersebut adalah ke arah kebaikan bukannya kemaksiatan, dosa atau kejahatan. Firman Allah swt dalam surah al-Maaidah (5:2): Bermaksud: 'Dan hendaklah kamu bertolong tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, janganlah kamu bertofong-tobngan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencembohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah amat beratazab seksanya (bagi sesiapayangmelanggarperintahnya).

Mengikut Muhammad Abu Zahrah (1981: 61) sikap tolong menolong merupakan dasar umum bagi seluruh rnasyarakat Islam. Adafah berkewajipan bagi tiap-tiap anggota masyarakat saling tolong menolong di antara satu sama lain untuk mengelakkan bencana dan mencapai kepentingan bersama. Rasuiullah saw bersabda "Allah sentiasa akan menofong seseorang seiagi ia menolong saudaranya". Dalam hadis yang lain "sesiapa yang melapangkan diri seseorang Muslim dari sesuatu kesenangan dunia, maka Allah akan melapangkan kepadanya suatu kesengsaraan akhiraf.

Tolong menolong tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kesanggupan dan pengorbanan yang diberikan oleh setiap anggota masyarakat. Pertotongan tersebut dalarn pelbagai benfuk kerana keperluan anggota masyarakat juga berbagahbagai. Ia boleh dipenuhi dengan berdasarkan kemampuan dan keupayaan yang dimiki oleh tndividu yang ingin membeiikan pertolongan tersebut Uraumnya ia meiibatkan:

Totong menolong dalarn bentuk harta benda seperti memenuhi keperluan harian, kewangan (hutang piutang) dan sebagainya. Islam teiah mewujudkan institusi tersendiri untuk menangani masalah ini. Institusi tersebut seperti sedekah wajib (zakat), sedekah sunat, pemberian nafkah, infaq, qardu hasan, hadiah, kafarah, wasiat dan sebagainya. Firman Allah sv^ (surah al Baqarah, 2:215) Bermaksud: "Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): apakah yang akan mereka belanjakan (dan kepada sesiapa) ? Katakanlah: "Apa jua harta benda (yang hafal) yang kamu belanjakan maka benkanlah ^kepada dua ibubapa, kaum kerabat, anak-anak yatlm, orang miskin dan orang-orang yang terfantar dalam perjalanan, Dan apajua yang kamu buat dan jenis-jenis kebatkan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya (dan akan membafas dengan sebask-baiknya).

Kerjasama dafam bentuk tenaga iaftu menyumbangkan tenaga kepada mereka yang memerSukan seperti membantu ahii masyarakat dalam kesusahan. Meraikan bersama sesuatu rnajlis dengan menolong raenyiapkan keperluan daiarn rnajlts tersebut teartama majlis yang diadakan secara besar-besaran seperti kenduri kendera dan tain-lain, Menziarahi apabila ahfi masyarakat sakit atau kematian dan sebagainya, yang berkaitan dengan hal ehwal kanasyarakatan_ Pengorbanan masa iaitu menyediakan masa untuk bersarna-sama mereka yang memerlukan, Termasuk keijasama dafarn hal ini ialah mernberi nasihat, tunjuk ajar, kuiiah, cerarnah dan sebagainya untuk membawa rnasyarakat kepada kebenaran, Ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah al-'Asr (103:1-3): Befmaksud: Demi masa. Sesungguhnya rnanusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesartpesan dengan sabar".
Tolong menolong atau kerjasama antara anggota masyarakat saraa ada lelaki atau perempuan bertujuan untuk mernpertahankan kebenaran dan menolak keburukan Allah swt berffnnan (surah al-Taubah:71): Bermaksud; "Dan orang-orang yang beriman lelaki clan perempuan, sebahagiannya meryadi penolong sebahagian yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbnat kejahatan; mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan rasul Nya. Mereka 'itu akan diberi rahmat oleh Allah, sestmgguhnya Allah Maha Kuasa lagl Maha Bijaksana."

Bersama-sama mencegah kemungkaran menyebabkan manusia akan terselamat dan dapat menyelamatkan manusia yang lain daripada bencana tersebut Jika tidak semua manusia akan binasa. Sabda Rasulullah saw (al-Nawawi 1987:26-27) bermaksud: "Daripada af-Nu'man bin bashir r.a daripada Nabi Rasulullah saw sabdanya, "diumpamakan orang yang menjalankan hukum-hukum hudud Allah dan orang yang melakukannya adalah seperti satu kaum yang menjalankan undian (untuk memilih tempat duduk) bersama-sama di dalam sebtiah kapal. Maka sebahagian daripada mereka mendapat tempat di sebelah atas dan sebahagian yang lain di tempat sebelah bawah. Apabila mereka yang berada di bawah hendak mengambil air terpaksa mereka melalui (mengganggu) orang yang di atas. Demikian mereka berkata "bagaimana jika kita tebuk sahaja dibahagian kita sebelah bawah kapal ini tentu tidak mengganggu orang yang di atas." Jika sekiranya orang-orang yang di atas itu membiarkan sahaja orang-orang yang di bawah menumt kehendak mereka, tentu seluruh kapal akan binasa dan jika orang-orang yang di atas melarang perbuatan orang-orang di bawah (melarang kekuatan, kekuasaan dan menebuk kapal itu)tentulah din mereka akan selamat dan terselamatlah mereka semua."

Cukup indah falsafah yang dikemukakan dalam hadis di atas. Mencerminkan peranan, tugas dan tanggungjawab yang mesti dipenuhi untuk kesejahteraan semua. Kerjasama tanpa mengira pangkat, kedudukan, tanaf dan keturunan dalam membanteras kemaksiatan dan kerosakan yang dilakukan oleh sesiapa sahaja. Dengan demikian semua akan terselamat dari bala bencana dan akan mengeratkan tali persaudaraan dalam masyarakat

5. Ukhuwah (Persaudaraan)
Kamus Dewan (1997: 1196) mendefinisikan persaudaraan sebagai perihal bersaudara iaitu perhubungan dan pertalian yang rapat seolah-olah sebagai saudara. Hubungan yang erat seperti isi dan kuku yang tidak mungkin dapat dipisahkaa Persaudaraan dalam Islam dibina di atas dasar iman dan taqwa kepada Allah swt. Hubungan sedemikian lebih bemilai dan erat berbanding dengan hubungan yang berasaskan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau kecantikan. Biasanya hubungan selain dari kerana Allah swt tidak kekal lama disebabkan ia dibina di atas kepentingan-kepentingan tertentu atau hawa nafsu. Firman Allah swt (surah al-Hujurat 49:10): Bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. " Abdullah Nasih Ulwan (1990:427 - 432) menyifatkan persaudaraan sebagai ikatan kerohanian yang menimbulkan perasaan yang mendalam dalam diri seseorang tentang belas kasihan, cinta kasih dan penghormatan diri. Setiap orang terikat- antara satu sama lain dengan pertalian aqidah Islam: ikatan iman dan taqwa. Perasaan persaudaraan yang mendalam mengisi jiwa seseorang muslim akan menghasilkan semangat belas kasihan, salirtg membantu, toiong menolong, rahnnat dan kemaafan ketika berkuasa yang tinggi bilainya. Ia juga akan menentukan kedudukan negatif dengan menjauhkan diri dari segala yang membahayakan jiwa, harta, kepribadian dan kehormatan diri. Sabda RasuluOah saw bermaksud: Bermaksud: "Seseorang Muslim ftu adafah saudara kepada muslim yang lain, tiada boleh menganiyainya, menyerahkannya kepada musuh, mencuaikannya dan menghinakannya. Memadailah seseorang itu dikira membuat kejahatan dengan menghinakan saudaranya yang Muslim. Semua orang Muslim atas Muslim yang lain, haram darahnya, harianya dan kehormatan dirinya. Taqwa itu di sini (diucapkannya tiga kali) serayajarinya menunjuk ke dadanya ",

Kekuatan dan keteguhan hubunggan persaudaraan Isiam telah dibuktikan sejak peristiwa hijrah antara muhajirin dengan Ansar, sebagairnana yang beriaku di antara Saad bin Ar-Rabil (ansar) dengan Abd Rahmamn bin 'Auf (muhajirin)- Apabila dipersaudarakan, Saad telah menawarkan sebahagian harta miliknya dan seseorang isteri kepada Abd Rahman (yang tidak membawa apa-apa harta dari Mekah - hartanya telah dirampas oleh kafir Quraisy), Tetapt Abd Rahrnan (dahulunya seorang yang kaya dan hidup di dalam Hngkungan harta yang banyak), tidak mengambii kesempatan dari keadaan tersebut. Beiiau cuma memohon berhutang sedikit harta untuk dijadikan modal di dalam perniagaan dan berjanji akan membayaraya semula. Contoh yang lain - sehagaimana yang beriaku kepada seseorang tentera Islam di dalam peperangan Yarmuk. Tentera tersebut telah mencari sepupunya di kalangan ramai tentera Islam yang tercedera parah sambil membawa sedikit air. Apabila bertemu ia menghulurkan air. Sewaktu sepupunya hendak meminum air tersebut, tiba-tiba terdengar suara memhta air, laiu sepupunya memberikan semula air tersebut dan mengisyaratkannya supaya memberikan air kepada lentera yang bersuara tadi. Apabila air tersebut di bawa ke sana tiba-tiba terdengar suara ke tiga yang juga memohon air. Tentera tersebut telah membawa air kepadanya. Apabila sampai, pemuda yang bersuara iadi telah meningal dunia, lali ia berlari kepada yang ke dua, ia juga telah meninggal dunia dan akhimya ia bergegas ke arah sepupunya dan mandapati sepupunya juga telah meninggai dunia. Contoh-contoh. di atas menggarnbarkan betapa persaudaraan berasaskan aqidah telah tnembina ikatan yang kukuh di dalam kehidupan umat Islam, Ia bukan kerana kepentingan peribadi walaupun dalam keadaan berdepan dengan maut Semua yang dilakukan adalah tanda kasih dan sayang serta mencari keredhaan Allah swt. Mereka merealisasikan ajaran fslam yang di bawa oleh Muhammad Rasulullah saw yang mengumpamakan orang Isiarn seperti satu bangunan sai ing teguh meneguh antara satu sama lain. Begftu juga diumpamakan seperti tubuh yang satu apabila satu anggota sakit, semuanya terasa sakrt (Maksud Hadis; Bukhari dan Musfim):

Persaudaraan bukan sahaja dalam bentuk kata-kata tetapi dengan perasaan yang oenar-benar jujur dan ikhlas. Perasaan kasih pada saudaranya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Perasaan inilah yang ditanam oleh Rasulullah saw di hati orang-orang Islam bagi roewujudkan sebuah rnasyarakat yang padu dan kasih sayang antara satu sama lain (Harun Din 1985; 214).

Mahabbah (Saling Berkasih Sayang),
Mahabbah bererti saling berkasing sayang. Secara amnya kasih sayang kepada manusia di atas kernanusiaan dan khasnya kepada saudara seagama di atas dasar cinta kepada Allah swt Rasul Nya, Rasa kasih sayang dan cinta menyebabkan seseorang individu lebih mementingkan orang lain daripada diririya sendtri. Af-Quran menggambarkan hakikat ini dalam surah al-Hasyr (59:9): Bermaksud: "Dan orang-orang (ansar) yang mendiami negeri Madinah setla beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negen mereka dan tidak ada pula dalam had mereka perasaan betkehendak kepada apa yang teiah dibeiikan kepada orang-'orang yang berhijrah Itu; dan mereka Juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih danpada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat Dan (ingatlah) sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh sifat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya".

Rasa cinta juga akan menyebabkan seseorang itu berusaha untuk memelihara din, kaum keluarga dan rnasyrakat daripada ditimpa bencana atau mala petaka di dunla dan api neraka dan akhirat Ini sesuai dengan peringatan Allah swt (surah al-Tahrim 66:8): Bermaksud; "Wahai orang-orang yang beriman: Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dan neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu; neraka itu dijaga dan dikwal oleh matikat-malaikat yang keras kasar (layanannya), mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan Nya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang dipetintahkan ".

Abdullah Nasih Ulwan (1989) membahagikan cinta, kasih dan sayang kepada tiga peringkat iaitu cinta paling agung, cinta pertengahan dan ctnta yang paling hina (rendah) yang kesemuanya telah drlalui oleh manusia sejak turun temurun. Cinta yang paling agung ialah cinta kepada Allah dan rasui Nya serta berjihad pada jalan Nya. Cinta pertengahan ialah cinta dan kasshkan ibu bapa, anak-anak, saudara rr^ara, suami, isteri dan juga kaum kerabat Manakala cinta yang paling rendah nilainya terlalu mencintai sesuatu yang lain melebihi dnta kepada Afeh dan rasul Nya serta jihad di Jalan Nya. Tiga peringkat cinta ini disebut dengan jelas dalam al-Quran (al-Taubah: 9:23): Bermaksud: "katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa isteri-isteri anak-anak, saudara-saudara dan kaum keluarga kamu; harta bendayang kamu tisahakan, pemiagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggat yang kamu sukai semuanya itu) terjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan rasul Nya serta (daripada) berjihad untuk agama Nya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan Nya (azab siksa Nya) kerana Allah iidak akan memberl petunjuk kepada orang-orang yang Fasik".


Dalam ayat lain (surah af-hlIumtahanah 60:1). Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuh kamu menjadi teman rapat, Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita rahsia orang-orang mukmin) Dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra Yang ada di antara kamu Dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran (Islam) Yang sampai kepada kamu; mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah (s.a.w) dan juga mengeluarkan kamu (dari tanah suci Makkah) disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. (janganlah kamu berbuat demikian) jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanKu dan untuk mencari keredaanKu. (tidak ada sebarang faedahnya) kamu mengadakan hubungan kasih mesra Dengan mereka secara rahsia, sedang Aku amat mengetahui akan apa Yang kamu rahsiakan dan apa Yang kamu zahirkan. dan (ingatlah), sesiapa di antara kamu Yang melakukan perkara Yang demikian, maka Sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan Yang betul.

Kasih sayang mengikut umat Islam dalani suatu ikatan yang amat kukuh, iaitu ikatan hati dengan hati, perasaan dengan perasaan. Apabila hati dengan hati bertaut erat dan kuat telah terjalin, hilang rasa musuh memusuhi, benci membenci dan dengki mendeugki antara satu sama lain. Sifat-stfat ini akan mengukuhkan perpaduan umat Islam dan memudahkan mereka menghadapi musuh (Haain Din 1985:216). Islam tidak meJarang manusia bercinta dan berkasih sayang kerana ia adalah fitrah hidup. Walau pun demikian, cinta tersebut mestilah di atas dasar iman kepada Allah dan Rasul Nya. Cinta demikian sahaja dapat menjarnin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat

7, Thadhamun (Saling Jamin menjamin)
Thadhamun beerti saling jamin menjamin, tanggung menanggung dan lindung melindungi. Di mana wuiud rasa tanggung jawab dalam din anggota masyarakat untuk membantu ahli niasyarakat yang laia apabila mereka berdepan dengan kesusahaa atau memerlukan pertolongan. ini sesuai dengan situasi masyarakat Islam yang dibangunkan di atas dasar keadilan.

Keadilan bukan sahaja dari sudut ekonorni, tetapi dala semua bidang kehtdupan terrnasuk undang-undang, hubungan antarabangsa dan sosial. Keadilan yang memebuhi persoalan kemanusiaan bukannya persoalan individu atau sekumpulan manusia, Banyak ayat-ayat aMDuran yang menganjurkan supaya beriaku adit di dalarn tindakan-tindakan sama ada kepada individu, keluarga atau masyarakat (al-Quran S49;9,816:90,857:25, S4:58, 86:152, 85:8).

Menurut Sayyid Qutb (1984), jaminan sosial yang kuat merupakari salah satu aspek keadiian kemasyarakatan- ia adalah antara hak-hak manusia yang diwajibkan Allah swt. Sebagai hak asasi manusia, tidak ada perbezaan antara satu kelompok masyarakat daripada kelompok masyarakat yang lain, termaswk mereka yang tidak mampu untuk mengambit bahgian di dalam pengeluaran negara.

Menunai tanggungjawab jaminan sosial dapat dilunasi melalui nafkah keluarga, zakat, kaffarat, seddekah-sedekah yang tidak diwajibkan oleh undang-undang di antaranya wakaf, dan kerjasama yang erat di dalam masyarakat (Muhammad Abu Zahrah 1981),

Dalam hai kerjasama, Islam telah mengemukakan dua prinsip, iaitu prinsip kerjasama umum (setiap individu Muslim bertanggungjawab untuk menjamin mata pencarian orang-orang lain menuait kemampuannya) dan prinsip jaminan sosial (tanggungjawab negara menjamin suatu tingkat kernakmuran bagi semua warga negara serta sumber-sumber pendapatan umum dan juga dari anggaran belanjawannya) (Shadr, Muhammad baqir 1984).

Selain daripada itu, Islam juga mngatur keselamataman hidup melaiui sistern undan^undarig yang bertujuan menjaga lirna keperluan utama dalam hidup insan. Jarninan keselamatan agama, jiwa (nyawa), akal, hartadan kehonrtatan.

Ahlt masyarakat akan selamat dan diselamtkan dengan jaminan tersebut Mereka merasa aman dan hubungan baik dalam masyarakat akan dapat ditegakkan. Menurut Muhammad Zahrah (1981: 264) perhubungan masyarakat (dalam Islam) drtegakkan di atas tiga dasar iaitu: - Membenarkan setiap manusia untuk berusaha seimbang dengan yang ada padanya dan membahagikan pekerjaan mengikut kemampuan dan kesesuaian setiap pekerja.
- Memberikan kebebasan kepada setiap orang sekira-kira ia tidak menceroboh kebebasan orang lain dan membolehkannya berusaha di dalam lingkungan kehidupan masyarakat dan bukannya kebebasan yang mutiak.
- Membantu pihak yang lemah, Menghapuskan keburukan atau bahaya kerana pengabaian akan membawa kepada kerosakan.
Walau bagaimanapun thadhamun tidak akan terlaksana dengan berkesan kecuali individu yang terlibat melaksanakannya dengan rasa pebuh tanggungjawab. Perlaksanaan tersebut metibatkan sekurang-kurangnya tiga peringkat utama, iaitu:

Peringkat individu.
Setiap individu menjaga dan menyediakan diri sendiri untuk menjadi seorang yang baik. Individu tersebut mempersiapkan diri dengan sifat-srfat mahmudah dan membuang sifat-srfat mazmumah. Ia tidak melakukan perkara-perkara buruk, merosakkan dirinya dan seterusnya merosakkan masyarakat(alQuran 891:7-10; 86:151-153). Setiap individu berperangai baik kepada individu lain. Berperangai baik sesama manusia adalah tuntutan taqwa; tuntutan Allah dan rasul Nya (akNawawi 1988:22&-233).

Perinqkat Keluarga.
Setiap individu menjaga hubungan baik dengan kaum kerabat terutama ibu bapa. Mereka hendaklah memeauhi hak, tanggungjawab daa kewajipan sebagai seorang anak dengan membelanjakan harta bendanya kepada ibu bapa (al-Quran S2:215);

Mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, membelanjakan harta benda kepada keluarga (nafkah keluarga) meliputi atau merangkumi seluruh keluarga tanpa pengecualian. Setiap keluarga miskin tidak mampu untuk bekerja dan berhak mendapat warisan dari keruarga yang kaya apabila ia mati, maka keluarga kaya itu wajib memberi nafkah kepadanya dalam keadaan ketidakmampuan nya, kerana hak-hak mewarisi itu menyeluruh semua keluarga sama ada yang dekat atau yang jauh. (Muhammad Abu Zahrah 1981:217-228):

Selain menjaga keperluan kebendaan, seseorang individu juga dikehendakhi menjaga diri dan keluarganya daripada perkara-pperkara yang boleh menyebabkan mereka ke neraka (al-Quran S66:6).

Perinqkat masvarakat
Setiap individu menjaga hubungan baik dengan masyarakat- Begitu juga antara masyarakat dengan masyarakat hendaklah saling jamin tnenjamin atau tanggung menaggung. Pengabaian akan membawa kepada kerosakan dan bahaya. Jaminan atau tanggungan yang dapat dilakukan seperti menolong mereka yang lemah dengan memberikan bantuan yang sewajar, orang kaya membantu orang miskin dan sebagainya. Bantuan bukan sahaja dalarn bentuk material tetapt juga meliputi teguran, nasihat, saranan dan pencegahan (al-Guran 85:2). Firman Allah (Surah aMmran 3:104), Bermaksud: "Dan hendakiah ada di antara kamit datu puak yang menyeru kepada kebajikan (m&ngembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara baik, serta mefarang danpada segala perkara yang salah (buruk dan keji) . Dan mereka yang herstfat demikian, iafah oi^ng-orang yangberjaya".

APLIKASl HUBUNGAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN UMAT ISLAM

Asas-asas hubungan sosial yang harrnoni sebagarrnana disebut di atas dapat diwujudkan melalui;

Kemesraan Komunikasi

Memberi salam atau ucap selamat, bertegur sapa, melernparkan senyuman bila bertemu, sifat-sikap berlemah lembut, penyayang dan memberi perhatian sewaktu bercakap merupakan asas perhiubungan yang baik dan. menimbulkan perasan "kemesraan" Allah swt berfirman dalam surah al-Imran (3:159): Bermaksud: "Maka dengan sebah rahmat (yang melimpah-Kmpah) dan Allah swt (kepadamu wahai Muhammad saw) engkau tefah bersikap lemah fembul kepada met&ka (sahabat-sahabat dan pengikutmu) dan kafaulah engkau bersikap kasar lagi kem hati, tentufah trtereka tan dan kelilingmu. Oleh itu, maajkanlah mereka (mengenai kesafahan yang mereka lakukan tertiadapmu) danpohonlah ampun bagi mereka....

Sabada Rasulullah bermaksud: "orangorang mukmin adalah orangyang bermesra, tidak ada kebaikan bagi mereka yang tidak mesra dan menimbulkan kemesraan" (Muhammad Abu Zahrah, 1981:27)

Buciaya Ziarah menziarahi
Hubungan mesra dapaf diwujudkan menerusi budaya ziarah menziarahi atau kunjng mengunjungi. Bagaimanpun adab ziarah periu dijaga. Waktu yang sesuai perfu dicari agar suasana harmoni berterusart Keizinan hendakiah diperdehi teriebih dahulu serta mem.beri salam kepada penghuni yang kita kunjungi. Sekiranya tuan rumah tidak bersedia untuk menerirna kita sebagai tetamu, segeralah beredar kerana itu lebih baik untuk jangka masa panjang, Ini sesuai dengan attiran Allah swt sebagaimana yang difirmankan dafam surah al-Nur (24:27-28) Bermakaid: 'Wahai orangorang yang beriman I janganlah kamu masuk ke dafam mana-mcma rvmah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu leblh dahulu memtnta kin serta memberi salam kepada penduduknya: yang demikian adalah febih baik bagi kamu, beringat (mamatuhi cara dan peraturan yang sopan fttt). Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa (yang berhak memberi izsn) nmka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin danjika dikatakan kepada kamu "baliklahl", maka hendakfah kamu hentndur batik, cara yang demikian adalah lebih sud bagi kamu; dan (ingatiahl) Allah swt amat meng&tahui akan apa y&rjg kamu lakukan".

Mengambil Berat, Mengambil Tahu
Pepatah Meiayu yang melarang "menjaga tepi kain orang" kurang sesuai dalam kontek ini. Sebagai umat Islam kita perlu peka dengan suasana masyarakat dan apa yang berfaku. Kebaikan ditumpang, manakala keburukan ditegur. Bagaimana mungkin kita menegur kebuaikan seseorang tanpa mengetahui siapa mereka?

Mengambil berat keadaan masyarakat bukan beerti mencari kebuaikan seseorang. Justenj, keburukan dan kejahatan seseorang ttu sepatutnya dilindungi bukan didedahkan. Muhammad Abu Zahra (1981:28) menyatakan bahawa manusia yang meiakukan kesalahan dan mendedahkannya teiah meiakukan du kesalahan; kesalahan melakukannya dan kesalahan mendedahkannya. Sesiapa yang mendedahkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka ia berkongsi di dalam dosa kesalahan tersebut mengikut kadar pendedahan yang dilakukannya. Dalam hubungan ini Rasuiuiiah saw bersabda bermaksud:

"Wahai manusial Sesiapa yang meiakukan sesuatu dan keburukan ini dan merahsiakannya, maka ia adafah dalam peiiindungan Allah swt dan sesiapa yang mendedahkannya, maka kamiakan menghukumnya". Peka terhadap suasana yang berlaku dalam masyarakat atau lerhadap seseorang adalah sebagai tanda menyayangi seseorang atau masyarakat tersebut Ini sesuai dengan tanggungjawab sosial ahii masyarakat. Firman Allah swt dalam surah al-Asr (103:3):

Saling normal Menghorrnati / memuliakan
Saling hormat menghormati dan mernuiiakan anatara satu sama lain merupakan resepi terbaik mewujudkan kemesraan antara anggota masyarakat. Mereka berhak memperolehi kemuliaan di adtas dasar kemanusiaan, bukan berdasarkan kepada wama kulit, bangsa dan agama. Juga bukan berdasarkan kebangsawanan ataupun ketunjnan (Muhammad Abu Zahra, 1981:34). Penghormatan dan kemuliaan ini tetah dtberikan oleh Allah swt sebaimana yang difirmankan dalam surah aMsra (17:70): Bermaksud: "Dan sesungguhnya kami teiah memufiakan anak-anak Adam: dan Kami teiah beri mereka Henggwakan betbagAl-bagai kenderaan di darat dan di tautf dan Kami telah berikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhiuk yang telah Kamiciptakan".

Walau bagaimanapun penghormatan dan kemuliaan ini tidak boleh melampaui batas yang dibenarkan oleh syara'.

JIRAN : INST1TUSI KEMASYARAKATAN ISLAM YANG UTAMA DAN UNIK
Jiran ialah orang yang ttnggal berhampiran atau sebelah menyebelah rumah seseorang tetangga (Kamus Dewan 1997: 540). Mengikut hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani daripada Ka'ab bin Malik r.a bermmaksud "empat puluh buah rumah (disekitar kamu) adalah jiran tetangga, dan tidak akan masuk syurga orang tetangganya takut akan kecelakaannya" (Abdullah nasih Ulwan, 1990476).

Ini memberi gambaran bahawa jiran adalah mereka atau tetangga yang tinggal di setiap penjuru yang mengelilingi rumah seseorang. Bilangannya kira-kira empat puluh buah rumah. Jiran tersebut mungkin merupakan kaum kerabat dan seagama, mungkin juga sebaliknya. Malah terdapat jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh. Keadaan ini bertepatan dengan firman Allah swt dalam surah al-Nisa' (4:36): Bermaksud: "Dan hendaklah kamu beribadat kepada Adah, janganfah kamu mempersukutukan Nya dengan sesuatu apajua: dan hendakfah kamu berbuat balk kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jirann tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang-orang musafir dan hamba sahaya yang kamu mUikL Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan din".

Keutamaan, Hak dan Tanggungjawab Jiran
Sebagai orang yang terdekat jiran adalah golongan yang lebih utama untuk didekati dan dikenali. Keutamaan ini dapat dilihat daripada hadis Rasulullah saw (al-Nawawi 1987:164) Bermaksud: "Sebaik-baik sahabat disisi Allah ialah yang terbaik hubungannya dengan sahabtnya dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah yang terbaik hubungannya dengan jirang tetangganya". Dalam hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda (af-Nawawi 1987:163): Bermaksud: "Dan'pada Aisyah (r.ha) katanya "Aku bertanya, wahai Rasulullah* aku mempunyai dua jiran tetangga yang berdekatan maka yang mana satukah boleh aku berikannya hadiah? Jawab Rasulullah "ben'kanlah (hadiah itu) kepada jiran yang paling dekat dengan pintu fumahmu".

Seseorang itu dianggap tidak sempuraa iman apabila mengganggu ketenteraman jirannya dengan kejahatan yang dilakukannya. Sabda Rasulullah saw (al-Nawawi 1987:160): Bermaksud: "Demi Allah tidak sempuma imanf demi Allah tidak sempuma iman, demi Allah tidak sempuma iman ". Lalu ditanya, 'siapa (yang tidak sempuma imannya) wahai Rasulullah ? Jawab baginda , "iaitu orang yang tidak memberi ketenteraman kepada jirannya dengan sebab kejahatan yang dilakukannya ". Mengenai hak, tanggungjawab dan kewajipan kkepada jiran, Rasullullah saw bersabda (Abdullah nasih Utwan 1990:482) Bermaksud; "Tetangga itu tiga: Tetangga yang mempunyai satu hak: iaitu tetangga musyrik (kqfir), Tetangga yang mempunyai dua hak: iaitu tetangga Muslim yang ada hak kejiranan dan hak Islam. Dan tetangga yang mempunyai tiga hak: iaitu tetangga Muslim yang mempunyai hubungan kerabat, mempunyai hak kejiranan, hak Islam dan hakpersaudaraan".

Hak tanggungjawab dan kewajipan berjiran terangkum dalam dua pola periakuan, iaitu periakuan disunjh melakukannya dan periakuan disuruh meninggalkannya. Mustafa hj Daud (1994:5&62) dan Abdulah nasih Ulwan (1990:476-487) telah memaparkan beberapa usul berkaitan dengan hal tersebut dalam karya mereka, antaranya:

Mewujudkan ikatan persaudaraan atau sitaturahim. Hubungan yang baik antara jiran dengan jiran berasaskan institusi kejiranan akan mengeratkan ikatan silaturahim dalam masyarakat. Hal ini amat dititik beratkan kerana persaudaraan merupakan tali yang dapat mengeratkan perpaduan ke arah pencapaian kebbahagiaan, keamanan dan kesejahteraan sejagat

Melindungi tetangga daripada kesusahan, bahaya atau bala yang menimpa. Sikap ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw bermaksud: "Seseorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. Tidak boleh menganiyainya dan tidak boleh mensia-siakanya. Sesiapayang menyempumakan keperluan saudaranya, nescaya Allah akan menyempumakan keperluannya. Sesiapa yang meringankan kesusahan orang Muslim, nescaya Allah akan mehngankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat Dan sesiapa yang menutup aib seseorang Muslim, Allah akan menutup aibnya di hari Kiamar.

Berbuat baik dengan menunjukkan sikap yang baik seperti menyampaikan tahniah kerana memperolehi sesuatu yang menggembirakan dan turut meraikannya, melawatnya ketika sakit, ta'ziah ketika ada kematian, mengucapkan salam atau teguran yang baik apabila bertemu, membimbing kepada kebaikan, menasihati dalam urusan agama dan dunia. Tegasnya hendaklah ia membuat segala kebaikan yang terdaya terhadap jirannya. Maksud hadis Rasulullah saw: "Sesiapa menutup pintunya temadap jirannya kerana bimbang atas keluarganya dan hartanya, maka bukanlah dia seorang mu"in. Tidak beriman siapa yang jirannya tidak selamat dari kejahatannya. Apakah anda tahu apa dia hak jiran ?. Jika dia memohon bantuan, hendaklah membantunya; jika dia minta pinjaman, hendaklah memberi pinjaman; jika dia memerlukan sesuatu, penuhilah jika dia sakit, lawatilah; jika dia mendapat kebaikan; gembirakanlah, jika dia terkena bahaya, ucapkanlah takziah; jika dia meninggal dunia anda hantarkan jenazahnya ke kuburjangan membina rumah meninggi rumhanya sehingga angin tertahan ke rumahnya kecuali dengan izinnya: jangan menggaguinya dengan bau masakan periukmu, melainkan anda memberi sedikit daripada masakan itu; jika anda membeli buah-buahan, berikanlah dia beberapa biji;jika anda tidak mahu memberinya maka hendaklah anda membawa bitah-bttahan itu secara berbungkus dan jangan sekali-kali membiarkan anakmu memakannya di luar, sehingga menjengkelkan anaknya (apabila dilihattiya anakmu makan").

Berlapang dada (sabar) terhadap penganiyaan jiran. Jiran yang baik tidak akan keburukan dengan keburukan kerana hal ini akan menjatuhkan darjat kejiranannya. baginya menerima segala kejahatan dengan berlapang dada dan melupakannya, Knususnya jika kejahatan itu berlaku secara tidak sengaja ataupun keterlanjuran yang telah disesali.

Telah bersabda rasulullah saw bermaksud: Mahukah kamu aku tunjukkan apa yang dengannya Allah meninggikan darjat-darjat? semua menjawab: mahu, vvahai Rasulufiah: Baginda bersabda; Menyantuni orang yang mensia-siakanmu, memaafkan orang yang menganiyaimu, memberl orang yang menahan pemberian kepadamu, serta memperhubung tali orang yang memutuskannya kepadamu". Tidak melakukan jenayah dan penganiyaan terhadap jiran, Seseorang jiran tidak bo'eh melakukan segala bentuk jenayah sama ada jenayah berbentuk fizikal (membunuh, mencedera, merosakkan narta dan sebagainya) atau junayah kerohanian atau perasaan seperti fitnah, buruk sangka, mengumpat mengintip dan sebagainya. Allah swt berfirman dalam surah aJ-Hujurat (49:11-12); Bermaksud: 'Wahai orang yang beriman : Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain; (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih bask daripada mereka; danjanganfah sesuatu kaum dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-tendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain; dan janganlah puia kamu panggtl memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Lamngan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi Fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman, Dan sngatlah seslapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatanfasiknya) maka merekalah orang-orangyang zalim ". .

Seterusnya Allah swt menyebutnya: 'Wahai orang-orangyang tidak beriman : Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang), kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itufah adalah dosa; dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat akan setengah yang lain. Sukakah seseorang dari kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika dematikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamujijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah penerima taubat, lags amat mengasihi".

Perbuatan demikian merupakan satu penganiyaan; penganiyaan lisan (kata-mengata, makr hamun, mengumpat) dan penganiyaan perbuatan (membuang sampah, mencuri, memasam rnuka, zina dan lain-latn). Penganiyaan yang amat merbahaya ialah melakukan zina, mencuri dan melanggar kehormatan jiran, Sabda Rasulullah saw bermaksud "telah bersabda Rasuluiiah saw : Apa kata kamu pada 2ina? Mereka menjawab: Dia adalah haraml Telah diharamkan oieh Allah dan Rasul Nyaf Dia itu tetap haram sehingga ke hari kiamat, (berkata al-Miqdad): Maka bersabda Rasulullah saw: Andaikata seseorang itu berzina dengan sepuluh wanita lebih mudah perkaranya daripada dia berzina dengan isteri tetangganya. Kemudian baginda bertanya puia:. Apa kata kamu pada curi? Mereka menjawab: Telah diharamkan oleh Allah dan Rasul Nya dan dia adafah haram sehingga ke hari kiamatl Lain baginda berujarpula: Andai kata seseorang itu mencuri dari sepuluh njmah adalah lebih mudah perkaranya daripada dia mencuri darirumah tetangganya".

Menurut Imam al-Ghazaii (1988: 384-388), terdapat enam keadaan yang membolehkan menyebut keburukan seseorang, iaftu: di hadapan hakim, apabila memohon nasihat untuk mengubah keadaan kemaksiatan, merninta fatwa (daripada majlis fatwa), menjaga umat Islam daripada kejahatan seseorang, gelaran yang terkenal atau sudah menjadi k ebiasaan untuk seseorang (dengan geiaran kekurangan – keburukan - tersebut). Dan orang yang menzahirkan perbuatan fasik.

Masalah ini dapatdi atasi dengan mengikuti suruhan Allah swt sebagaimana yang difirmankan Nya dalam surah al-Hujurat (49:6): Bennaksud: "Wahai orang-orang yang berimanJ Jika datang kepada kamu seseorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah (untukmenentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak dingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menyebabkan kamu menyesali apayang kamu telah lakukan ".

Perlu diingati , dalam keghairahan memenuhi hak dan tanggungjawab kejiranan terutamanya dengan jiran non-muslim, janganlah sampai melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan aqidah, syariat dan akhlak sebagi muslim Muu'min. Jelaskan kepada mereka ajaran Islam ; apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang, agar wujud persefahaman dalam kehidupan berjiran.

CIRI-C1RI UNGGUL MASYARAKAT ISLAM
Yusuf al-Qardhawi (2000) menggariskan sebelas ciri unggul masyarakat Islam, iaitu aqidah dan keimanan, syiar dan ibadat, pemikiran dan pemahaman, perasaan dan emosi, akhlak dan kesopanan, adab dan budaya, pensyariatan dan perundangan, ekonomi dan harta, hiburan dan kesenian, nilannilai kemanusiaan dan wanita di dalam Islam.

Walau bagaimanpun di sini akan dihuraikan beberapa ciri sahaja (gabungan pandangan Yusof al-Qarahawi dan penulis-penulis lain). Ciri-ciri tersebut ialah:

1. Masyarakat Beraqidah dan Beragama
Masyarakat Islam didirikan di atas dasar iman dan taqwa kepada Allah swt. Individu-individu dalam masyarakat dihubung erat berdasarkan satu aqidah. Hubungan yang arnat kuat berbanding dengan hubungan di atas dasar kesukuan, keturunan atau kebangsaan. Sejarah telah merakamkan berbagAl-bagai perpecahan dan penindasan berlaku apabila masyarakat dibangunkan di atas dasar kesukuan atau keturunan sebagaimana yang berlaku kepada masyarakat Arab jahiliyah, masyrakat Romawi, masyarakat India dan sebagainya.

Umat Islam sebagai ahti masyarakat Islam wujud hasil daripada perjanjian. antara dengan Pencipta: iaitu kehendak Allah swt yang menajadi sumber utama bukannya kehendak manusia atau golongan tertentu terhadap golongan lain. Segala penetapan baik dan buruk, halal dan haram , baik dan benar adalah daripada Pencipta. Allah swt yang menjadikan roanusia mengikut fitrah Nya dan Allah Yang Maha Mengetahi sesuatu yang diingini oleh manusia atau yang bersesuaian dengan fitrahnya (manusia) (al-Maududi) 1967: Syed Qutb 1978)

Umat Islam itu sendiri sebenarnya sudah dianggap sebgai satu masyarakat yang satu aqidah. Mereka hidup dengan gaya hidup (kebudayaan) yang berbeza daripada masyarakat lain (iaitu berpandukan syariat Allah swt sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah) (al-Quran 82:213, 83:104, S3:110, S21: 92, 823: 52)2

Al-quran dan al-Sunnah merupakan undang-undang hidup yang mesli dipatuhi. Perbezaan nilai dan ukuran tinggi rendah kedudukan manusia adalah bergantung kepada hubungan antara manusia dengan Pencipta. Sejauh mana ketaqwaan mereka, kerana orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara mereka (al-Quran, 849:13, 843: 32).

Walaupun begitu, ahli masyarakat Islam tidak terbatas kepada umat Islam sahaja. Mereka yang bukan Islam (non-Muslim) juga boleh menjadi ahli masyarakat Islam dan menikmati kebebasan hidup, beragama dan sebagainya dengan syarat mereka tunduk kepada peraturan Islam. Dalam hal ini, umat Islam dilarang memaksa penganut agama lain supaya memeluk Islam, Inijelas dinyatakan di dalam surah al-baqarah (2:256). Bermaksud: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam) sesungguhnya telah jetas jalan yang benar daripada jalan yang salah......" Kaedah syariat tertentu telah digariskan iaitu: "kita biarkanlah mereka dengan apa yang mereka anuti) Dalam satu perutusan Rasulullah saw kepada penduduk "Najran" yang menganut agama nasrani, baginda saw menulis: "... ....Bagipenduduk Najran dan sekiranya ada tanggungan (pertindungan) dari Allah dan peiiindungan dan Muhammad saw bask terhadap harta, agama dan gereja mereka dan selumhyang ada di bawah milik mereka...... ....(Ab Karim Zaidan 2000: 69-71).

Dalam konteks ini, kebebasan aqidah dijamin oleh Islam, iantaran ia bersifat batiniah (spiritual). Dengan kebebasan aqidah akan meletakkan kebebasan sebenar antara individu dan Allah swt Di amping memperakui manusia sebaik-baik kejadian yang diberi akal untuk menilai baik dan buruk (Syed Qutb 1984).

2. Masyarakat Seimbang
Masyarakat Islam adalah masyarakat yang menseimbangkan dunia dan akhirat. Juga menseimbangkan pembangunan kebendaan (jasmani) dan kerohanian (spiritual). Ahli-ahli masyarakat mementingkan kehidupan akhirat melalui kehidupan dunia dengan menghubungkart dan mengimbangi semua aktivrti antara dunia dan akhirat Mereka berusaha memajukan diri dan negara dengan kemajuan yang canggih dan berteknologi tinggi dan serentak sengan itu menjadikan usaha tersebut sebagai jambatan unluk ke akhirat dengan eara menjaga, mengawal dan mengwasi segala usaha supaya tidak bertentangan dengan syri'at Allah swt...

2 Al-Alusi dalam mentafsirkan ayat 52 Suiah al-Mu'minun telah inenyatakan bahwa hazihi itu diisyaratkan kepada para Nabi, ummatukum iaiah kumpulan manusia yang menganut aqama yang satu, iaitu urnmatan wahidah. Pendapat inilah menurutnya yang diriwayatkan olen ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah. Lihat al-Alusi, Ruh al-Maani, 29jilid, Beirut: Darlhya al-Thurath al-'Araby,

Bagi mereka, objektif kehidupan dunia iaitu menunaikan (memenuhi) keperluan seharian diseimbangkan dengan objektif akhirat iaitu untuk mendapat keredhaan Allah swt (Osman Ayub 1988: 51, Abdui Rauf 1991: 129) ini sesuai dengan Firman Allah swt (surah al-Qasas 28:77): Bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikumiakan oleh Allah kepadamu akan pahaia dan kebahagiaan hah akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperiuanmu dan bekalanmu) dan dunia ; dan berbuat balk kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmat Nya yang melimpah limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bum's; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orangyang berbuat kerosakan "

Adalah amat tidak wajar bagi umat islam untuk menumpukan usaha kepada unjsan dunia semat-mata sehingga meninggalkan urusan akhirat. Begitu juga sebaliknya menumpukan amalan akhirat sehingga mengenepikan urusan dunia. Allah swt berfirman dan surah akAla (87:16-17): Bermaksud: "(letapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian). Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia; pada Hal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekaf. Rasulullah saw juga bersabda (lihat Sunah Ibn majah, kitab al-Tijarah, Hadith 2143 1992:725): Bermaksud: "Manusia yang paling besar jiwanya lalal? orang mukmin yang mengatnbil berat tentang &wsaw dunia dan akhiratnya".

Urusan dunia dan akhirat secara umumnya terangkum di dalam enam kefarduan dan amali: iaitu mendirikan solat, mengeluarkan zakat. berpuasa raraadhan, nunaikan haji, amar ma'anjf nahi mungkar dan jihad di jalan Alah swt. Di namakan semua w» ini sebagai syiar kerana ia adalah tanda-tanda penampiian, jelas dan membezakan antara nidupan individu Muslim dan Non-Muslim, Ia juga membezakan antara kehidupan yarakat Islam dan bukan Islam. Melaksana dan mengangungkan semua syiar ini adalah kekuatan aqidah di dalam sanubari serta kemantapannya di sudut hati (Yusuf Qaradhawi »: 67-68).

Masyarakat Islam akan mengutamakan yang fardu daripada yang sunat. utamakan solat daripada kerja seharian (apabila sampai waktu). Seyyed Hossein Nasr -15) menegaskan "Kerja berhubung rapat dengan solat dan amal ibadah. Solat membawa insan kepada keselamataa diri dan kebahagiaan jiwa. Daripada kesejahteraan diri akan muncul perbuatan dan pekerjaan yang baik, Dalam kehidupan Islam, waktu bekerja dlselang sell oleh solat dan kegiatan budaya (isirehat). Dalam setii bina bandaraya tradisional, ruang untuk solat, kerja, pendidikan dan kegiatanbudaya dijalin secara harmoni dan disepadukan sebagai satu kesatuan (unity). Pekerja bergerak dari masjid ke tempat kerjanya dan menghentikan pekerjaannya berulang kali bagi menunaikan solat setiap hari. Keadaan ini meninggalkan kesan yang nemendalam ke atas makna kerja itu sendirr, di mana ia memperolehi ciri keaggamaan yang menentukan makna kerja itu sendiri, di mana ia memperolehi ciri keagamaan yang menetukan makna susila dalam Islam".

Usaha-usaha yang dilakukan hendaklah ke arah mewujudkan kebaikan, l kesejahteraan dan kemakmuran demi memenuhi kepentingan dan keperluan hidup i manusia sejagat serta untuk mendapat keredhaan Allah swt Firman Allah swt dalam : surah at-Haj (22:41 )ihat juga Surah al-Baqarah ayat 201) dan surah al-Maidah (5:119): Berrnaksud: "...jaitu nrtereka (umat Islam) yang jtka kami berikan mereka kekuasaaan memerintah di burnt nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan menyurvh berbuat demikian serta melarang dan melafcukan kejahatan dan perbuatan yang mengjar, dan ingatlah bagi Adah swtjuualah kesudahan segala urusan". Setemsnya, ahli-ahli dalam masyarakat Islam sentiasa memastikan tidak ada I penyelewengan dalam rnasyarakat dengan saiing memberi peringatan dan nasihat ; antara satu sama lain, Sabda RasuluHah saw (al-Nawawj 1987:19) I Bermaksud: "Agama itu nasihat, Kami bertanya "untuk siapa? " Baginda menjawab "untuk Allah, untuk kitab Nya untuk rasul Nya untuk pern impin orang Islam dan untuk umat Islam : semuanya", Menghindari kemungkaran bukan tugas individu tertentu sahaja tetapi meaipakan l tugas bersarna seluaih manusia yang melihat kemungkaran tersebut sabda

I Rasuluiiah saw (al-Nawawi 1987; 23) bermaksud: "Daripada Abu Said al-Hudti ra katanya: aku dengar Rasufulah saw bersabda "sesiapa di anfara kamu melihat sesuatu kemungkaran maka wajibfah di mengubah ( dengan tangatmya, jika di tidak beikuasa, maka dengan lisannya, jika tidak berkuasa i maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah sefemah-setemah iman ". '.

3. Masyarakat Universal

l Masyarakat Islam iaiah salu masyarakat yang universal iaitu tidak berdasarkan ras, ( etnik, bangsa, budaya, sempadan geografi dan wilayah, Tidak ada perbezaan wama I kulit, kekirunan bangsawan atau mamein atau proirter (Syed Qirtb 1978; 1984).

I Sernuanya adafah sama, tnulai dari umat Nabi Adam As sehinggalah kepada umat

I Nabi Muhammad saw. Mereka adalah umat dan masyarakat Islam sekiranya i mereka mengamalkan syariat Allah swt yang diturunkan melalui pada Rasui Nya
: Sabda Rasululfah saw (Syed Qirtb 1978) bermaksud;
"Semua kamu dari Adam itu danpada tanah, Tidak ada kelebihan atau kemuliaan bagi I bangsa Arab danpada bangsa-bangsa tain kecuali dengan taqwa" (Hadis riwayat j Musriim dan Abu Daud).

Manusia diumpamakan seperti mata sikat yang tidak ada tinggi atau rendah. I Kejadian cialarn Islam tidak membezakan Arab dengan bukan Arab, wama kulrt, i bahasa atau keturunan. Tidak ada kelebihan di antara orang atasan dengan orang I bawahan, pemimpin dengan rakyat. Tidak ada kasta dan juga perbezaan taraf. Juga t tidak ada perhambaaa Darjat manusia adalah sama (syed Qutb 1984),

Layanan undang-undang berasaskan keadilan bukannya kedudukan, I Hukum qisas misalnya; nyawa dengan nywa, mata dengan mata, telinga dengan t tefinga (al-Quran S5: 45, S2: 178, S4; 92). Begttu juga kedudukan manusia ielaki c dan perempuan, semuanya sama dalam konteks melaksanakan tanggungjawab terhadap Pencipta (al-Guran S4: 124, SI6:97)

Malah seseorang itu dianggap masih ada ciri-ciri jahiliyah apabila membezakan taraf sesama Islam. Contoh yang jelas sebagaimana beriaku kepada Abu Dzar apabiia memanggil Biiai dengan 'Wahai anak si hftam". Peristiwa ini telah sarnpat ke pengetahuan Rasulullah saw dan bagtnda saw telah menyatakan bahawa sesungguhnya rnasih ada saki baki jahiliyah yang sepatutnya sudah tidak ada di dalam diri umat Islam. Kerana sesungguhnya tidak ada perbezaan warna kufrt atau dasar keturunan.

4. Masyarakat Progresif
Masyarakat Islam adalah yang memimpin bukannya masyarakat dipimpin. Umat Islam sebaik-baik umat yang membawa manusia ke arah cahaya, Mereka menjadi contoh Qudwah hasanah @teladan yang baik. Kedudukan ini dirakamkan oleh Allah st (surah al-lmranS: 110): Bermaksud: "Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik b&ik umat yang dtlahirkan bagt (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyurvh berbuat segaia perkara yang baik, dan melarang datipada segaia perkara yang safah (burvk dan kef) seria kamu pule beriman kepada Allah (dengan sebenar-benariman) ".

Memperlihatkan confoh teladan yang baik amat penting. Contoh teladan dari sudut keperibadian seperti tingkah laku, tutur kata, budi bahasa, tindak tanduk, sifat-sifat mulia dan sebagainya. Begitu juga tefadan atau model yang bersifat kebendaan iaitu kemajuan dan pernbangunan yang dibangunkan dan dicapai. Ia menjadikan buku yang ditatapi oleh manusia seluruhnya. Seandainya ia menarik akan memberl daya ikutan secara "autornatik". Kalati seballknya akan menjadi penghalang dan perintang pada keindahan sesebuah masyarakat.

Allah swt menempeiak manusia yang pandai bercakap tetapi ^dak meJakukan apa-apa- Mereka menyuruh manusia lain melakukan kebaikan tetapi mereka sendiri tidak . Firman Alfah swt bermaksud: "mengapa kamu suruh orang lain mnerjakan (membuat) kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri..... "(rnaksud surah 2: 44)."

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apayang kamu tidak buat? Amat besar kehendan di sisi Allah swt bahawa kau mengatakan apa-apa yang tiada kamu mengellafca;r(Maksud Al-Quran S61: 2-3)

Umat progresif sentiasa menjadi model kepada umat lain. Mereka membangunkan diri masyarakat seiaras dengan tuntutan isiarn.

5. Masyarakat Merdeka
Islam membawa prinsip kebebasan dan persamaan yang seluas-luasnya. Islam tidak akan menyekat, menindas dan merighalang kebebasan yang berdasarkan hak (Syed Qutb 1984). Kebebasan yang diberikan tersebuut termasuklah kebebasan peribadi Muslim dan Non-Muslim, kebebasan beragama dan beribadah, kehormatan tempattinggal, kebebasan bekerja, kebebasan hak memilki, kebebsan untuk belajar, hak untuk mendapat perlindungan, kebebasan mengeluarkan pendapat (bersuara) dan sebagainya (Abd karim Zaidan 2000). Walau bagaimanapun kebebasan tersebut tidak mutlak. Ia terbatas selagi mana tidak melanggar syariat

Kebebasan bersuara misalnya, ia tunduk kepada batasan-batasan tertentu seperti ia haruslah dengan niat yang baik dan tulus; tidak digunakan untuk bermegah-megah, menunjuk-nunjuk, mencaci orang lain, menghina mereka di khalayak ramai dan membesarkan keaiban orang lain untuk mendapatkan habuan peribadi dan pangkat duniawi; hendakiah dijaga prinsip dan aqidah Islam dan hendaklah menghormati kaedah-kaedah akhlak Islamiyyah (Abd karim Zaidan 2000).

Sebaliknya kalau kebebasan itu meianggar perintah agama atau membantah hukum Allah swt, mencarik maruah manusia, mencerobohi hak asasi orang lain, mempersendakan ajaran agama, meninggalkan kewajiban syara', mencabul kehormatan manusia atas nama "kebebasan" maka sewajamyalah ditentang habis habisan , kerana Islam anti kepada mereka yang tidak menjaga kehormatan agama dan manusia (Syed Qutb 1984).

PENUTUP
Islam telah mengatur hubungan di kalangan manusia; hubungan antara individu dengan individu dan seterusnya membentuk keluarga. Komuniti-komuniti kelauarga membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk negara.

Pembentukan ini dilakukan tanpa mengira wama kulit, kedudukan, pangkat dan kasta atau keturunan, Semuanya sama kecuali mereka yang bertqwa kepada Allah swt. Syariat Islam hendaklah dilaksanakan untuk menkadikan manusia Muslim dan masyarakat yang sempurna. Panduannya adalah al-Quran, al-Sunnah, ijtihad dan adat yang sesuai dengan kehendak syariat
AIQuran mengandungi 114 surah, telah menggariskan berbagatbagai prinsip mengenai kehidupan manusia sama ada yang menghubungkan manusia dengan Allah swt atau sesama manusia dan alam seluruhnya. Menurut Gazalba (1983), dalam aktiviti kemasyarakatan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan asas yang digariskan termasuklah di dalam bidang sosial seperti kekeluargaan, perkahwinan, penceraian, pewarisan, pergaulan dan lain-lain terdapat kira-kira 70 ayat hukum. Perekonomian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, kontrak, nafkah, persaksian di dalam mu'amalah dan sebagainya terdapat kira-kira 70 hukum. Politik seperti hukum jenayah, hubungan Islam dan Non-Islam, pengadilan, kenegaraan, hubungan orang kaya dengan orang miskin dan tain-tain, terdapat kira-kira 83 ayat hukum. Prinsip, peraturan dan asas-asas ajaran Islam ini apabila diikuti, dihayati dan diterjemah ke dalam diri umat Islam akan membawa mereka (masyarakat Islam) ke arah kesejahteraan bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat Ini disebabkan penghayatan hidup umat Islam didirflcan di atas dasar iman dan taqwa (kepada Nya).

Jika dihalusi dengan teliti, ayat-ayat yang berkaitan dengan hubngan dan pergaulan hidup sebagaimana yang dipaprkan di atas, rata-ratanyya diakhiri dengan suruhan atau anjuran supaya manusia bertaqwa kepada Allah swt. Ini memberi gambaran bahawa sesungguhnya kehidupan kita tidak boleh lari daripada hubungan dengan Yang Maha Pencipta Allah swt.

Sesungguhnya Allah maha Mengetahni dan Maha Bijaksana dalam mengatur kehidupan hamba Nya.

4.3 SISTEM KENEGARAAN ISLAM ASAS-ASAS POLIT1K ISLAM

Pendahuluan
Ibn Khaldun (732-808H) menyifatkan manusia sebagai makhluk bemnasyarakat, berakal, berseni, berkebudayaan, berekonomi, berpolitik dan sebagainya. Tiada seorang manusia mampu hidup besendirian dan memenuhi keperluan psikologi dan fizikal tanpa perlu berinteraksi dengan orang lain. Lantaran itu pembentukan institusi pemerintahan adalah salah satu cara bagi memenuhi keperiuan-keperluan tersebut di samping menyusun peraturan-peraturan dalam interaksi akan menjadi sukar dan mencetuskan pelbagai konflik.

Muhammad Asad berpendapat satu sistem tertentu amat diperlukan supaya dapat dilaksanakan satu undang-undang yang dapat mengwal individu-individu yang dipengaruhi oleh hawa nafsu jahat daripda merompak hak orang lain. Pengawalan ini dapat menjamin hak individu untuk mendapatkan hak masing-masing serta dapat pula menjalankan tanggungjawab mereka terhadap negara. Kesannya terhasillah apa yang dikatakan sebagai kebebasan sebenar, bukan slogan kebebasan yang kosong dan dipengaruhi hawa nafsu. (Zainal Abidin Ahmad, 1997,hal104).

Politik mempunyai kaitan rapat dengan pemerintahan. Perkataan politik berasal dari perkataan Yunani "politikus" dari akar kata "polis" yang bermaksud negara kota. Perkataan ini di ambil dari bahasa Latin "Politica" Teuku Iskandar di dalam Kamus Dewan mendifinisikan politik sebagai, "Suatu ihnu yang berkartan dengan perintahan seperti dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya yang meliputi ilmu siyasah, kenegaraan, parti politik, ahli politik dan tipu muslihat .(Teuku Iskandar 1970, hal885)

Para imperialis dan kuncu-kuncu barat pula terus berusaha menanamkan satu pemikiran bahawa Islam tidak mempunyai hubungan dengan politik atas alasan politik adalah urusan keduniaan. Ramai pula yang meletakkan tanggapan yang bercampur baur antara balk dengan buruk terhadap politik. Macchiavelli di dalam bukunya "La Prince" menghubungkan definisi politik dengan lima perkara iaitu: kekuatan (kekuasaan) balas membalas, kemenangan, topeng dan kelemahan. (RZainal Abidin Ahmad 1977 hal. 89)

Keadaan ini meletakkan satu imej yang kurang baik terhadap politik. Oleh kerana itu politik sering di salah anggap sebagai satu jalan atau usaha untuk mengumpulkan kuasa, kekuatan, pengaruh dan kekayaan melalui pelbagai cara termasuk tipu helah dan eksploitasi oleh golongan yang kuat dan bijak terhadap golongan yang lemah. Situasi-s'ituasi sebegini tersasar dari landasan politik menurut perspektif Islam yang sebenar.

Hakikat kebenaran dan kesyumulan Islam tidak dapat disangkal. Beberapa tokoh orentalis sendiri mengakui ada hubung kait antara Islam dengan politik Schacht dalam Encyclopedia of Social Sciences, mengatakan "kerana Islam ini difahami lebih dan sekadar agama, maka ia juga menggambarkan teori-teori hukum dan politik", R.Strothmann menulis dalam The encyclopedia of Islam bahawa "Islam adalah fenomena agama yang benvawasan politik. Sebab pendiriannya adalah seorang Nabi dan sekaligus seorang politikus yang bijak, atau disebut pula seorang negarawan:. Pendapat ST Arnold pula dikemukakan dalam The Caliphate Oxford dengan katanya "Pada masa yang sama, nabi adalah seorang pemimpin negara". (Yususf al-Qardawy (Dr.) 1999, hal. 28-29.

Politik dikenal dalam tamadun Islam sebagai "Siyasah". Istilah ini sebenamya sudah diterima sebagai sebahagian dan'pada Bahasa Melayu semenjak abad ke 15 lagi iaitu selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu. Perkataan tersebut merupakan kata terbrtan dan'pada kata perbuatan "Saasa" yang beerti telah memimpin (Hj. Zainal Abidin Ahmad, 1977, hak. 28). Perkataan ini juga telah digunakan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah r.a: "Adalah kaum Bani Israil siyasah kenegaraan mereka dipunyai oleh para nabs. Setiap kali meninggal seorang nabi, digantikan nabi yang kemudiannya. Sesungguhnya tidak ada nabi yang akan menggantikan belakangku. Yang ada hanya khatifah-khaHfah yangjumlah mereka adalah banyak."

Penggunaan istilah siyasah di dalam hadith di atas ditafsirkan oleh Imam al-Nawawi sebagai pengurusan pemerintahan dan cara-cara memperbaikinya. Sarjana-sarjana islam antaranya Atiyatullah dalam "dairat al-Maarif al-Hadithah" menjelaskan siyasah sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kenegaraan, melaksanakan urusan rakyat, memelihara haiwan dan melatihnya dan memberl petunjuk dan juga kepimpinan. Manakala siyasah menuait Ikhwan al-Safa meliputi urusan peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan antarabangsa (Mustafa Hj. Daud 1994, hal. 4-5)

Daripada huraian di atas dapat dikatakan bahawa perkataan politik dan siyasah membawa pengertian yang hampir sama. Dari segi makna siyasah juga bermakna politik. Cuma siyasah sering digunakan dalarrrkonteks yang lebih luas seperti siyasah peperangan, siyasah perniagaan dan siyasah kenegaraan, siyasah dalam perundingan dan lain-lain lagi. Istilah ini juga berasal dan tradisi Islam yang dipelopori oleh Rasulullah saw. Dengan itu tanggapan bahawa politik adalah buruk, kotor serta perlu dijauhi adalah tidak tepat. Ini adalah kerana Islam menampilkan satu sistem politik yang murni sebagai satu wadah bagi menyempurnakan matlamat penciptaan manusia di muka bumi selaras tuntutan nas al-Quran dalam surah al-Zarryaat 51: 56) "Dan tidak akujadikanjin dan manusia melainkan untuk mengabdikan din kepadaKu " Contoh politik Islam yang paling tepat ialah politik yang di amalkan oleh Nabi Muhammad saw. Baginda teian meninggalkan asas-asas dan prinsip yang teguh bagi sistem politik negara Islam. Hingga ke hari ini negara Islam Madinah di akui sebagai "negara" tertua dalam organisasi polrtik sejarah manusia, Ini berdasarkan penubuhannya yang berasaskan prinsip yang sah serta mematuhi "rule of law" yang sebenar. (Muhamed S.El-Awa, 1991, hal. 1).

Asas-asas Politik Islam
Menurut al-Maududi, sistem politik Islam mestilah di bina di atas tiga asas periling iaitu tauhid, risalah dan khilafah.

Tauhid
Tauhid bermaksud mengesakan Allah swt dari segi zat dan juga sifatNya. Keyakinan tauhid membawa kepada keyakinan terhadap keluasan kekuasaan Allah swt. Kemudian di atas sifat rahmat dan rahim Nya Allah memuiiakan umat manusia dengan pemberian alam serta segala isinya untuk kegunaan manusia di muka bumi . Segaianya adalah atas qudrat dari iradahNya npa bersekutu dengan sesiapa. Atas hakikat ini, fikrah tauhid menafikan segala bentuk pemikiran yang mendaulatkan manusia samada dalam bentuk individu, masyarakat dan negara.

(Sebaliknya kedaulatan tersebut hanyalah milik Allah swt. Dialah pemerintah sebenar dan Wewengangan penjndangan adalah milik Nya (S. Abdul A'AIa Mududi 1988.hal.44)

Dilihatdari falsafah politik dan pemerintahan terdapat beberapa aspek penting di bawah rasas tauhid yang perlu difahami dengan jelas. Antaranya ialah:

i. Konsep tentang Alam Semesta iaitu mamahami serta meyakini dengan sebenar-benamya tentang kekuasaan dan pengusaan Allah swt, terhadap alam semesta. Dialah Allah yang menciptakan seluruh isi alam serta memeliharanya sehingga hari kiamat. Konsep ini juga dikenali sebagai tauhid rububiyyah. Hakikat ini dinyatakan oteh al-Quran surah al-Faatihah 1:1 "Segala puji bagi Allah, pemilik sekelian Alam ". Firman Nya dalam surah al-Ra'd 13:16 "Katakanfah: "Allah adalah pencipta segala segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa ". Selain itu ayat-ayat lain berkaitan dengan tauhid rububiyyah ialah surah al-An'am 6:73, surah al-Nisa1 4:1, surah al-Baqarah 2"29, surah Faatir 35: 3, surah al-Waaqi'ah 56: 58-72, surah al-Ruum 30:26, surah al-AYaf 7:54, surah al Sajdah 32: 5 dan lain-lain lagi. al-hakimiyyah iaitu kuasa perundangan dan kedaulatan hukum di alam semesta adalah hak Allah swt semata-mata. Asas kesedaran ini setiap manusia wajib taat, tunduk dan patuh kepada Allah dalam segenap urusan kehidupan mereka. Dialah pemerintah sebenar, Pencipta Undang-Undang sember rezeki dan tempat memohon perlindungan. Firman Nya dalam surah al-Furqaan 25:2: "Dan tidak ada sekutu bagi Nya dalam Kekuasaan Nya ".

Keterangan tentang hak ini disebut di dalam ayat-ayat surah al-baqarah 2:107, surah al-Qasas 28:70, surah al-An'am 6: 57, surah al-Kahf 18:26, surah al-imran 3:154, surah al-Ruum 30:4, surah al-Hadiid 57:5, surah al-Ra'd 13:16, surah Faatir 35:40-41 dan lain-lain iagi. iii. Segala sifat-sifat kekuasaan al-hakimiyyah adalah di tangan Allah swt semata-mata, Ini jelas tertera di dalam sifat-srfatnya yang sempurna serta nama-namaNya yang terbaik (tauhid asma' dan sifat). Misalnya sifat ini ditegaskan di dalam surah al-An'aam 6:18:

"Dan Dialah yang berkuasa atas sekaHan hambaNya dan Dialah maha bijaksana lagi maha mengetahui". Ayat-ayat lain ialah seperti dalam surah al-Ra'd 13:9, surah al-Hasyr 59:23, aurah al-Baqarah 2:255, surah 36:83, surah 10:65, surah 48:11, surah Yunus 10:107, surah al-Baqarah 2:284, surah al-Kahfi 18:26.

Risalah
Risalah bermaksud kerasulan. Pengutusan Rasul adaiah sebagai suatu cara penyaluran syariat llahi kepada umat manusia. Syariat itu bertujuan mengatur srstern hidup manusia yang iengkap dan sempuma. Dengan pengutusan Nabr Muhammad saw baginda membawa dua panduan utama datem hidup umat lslam iatah iaitu at-Quran dan as-Sunnah. AE-Quran adaiah kitab induk yang merangkurni seluruh isi wahyu setelah Iengkap tempoh penyempurnaannya seiama 23 tahun. Ia menerangkan segala asas dan prinsip yang mesti dipatuhi dalam menegakkan sislern hidup yang baik. Peranan rasul pula iatah menghuraikan dan memberi penerangan dan penafsiran kepada manusia antaranya melalui perkataan, perbuatan dan pengakuan. Ini diperkuatkan iagi dengan akhlak dan perilaku Rasulullah saw sebagal conEoh teladan kepada umat nya. (Abdu; al-Maati Abu al-Futuh (Dr), 1990, hal. 76).

Sistem politik Islam wajib ditegakkan di atas risalah kerana ia membirnbing menurut syariat llahi. Dengan cara demikian sistem politik Islam berdiri di atas asas yang kukuh dan mantap serta menuju kepada kejayaan yang hakiki. Perjalanan perjuangan Islam pimpinan Rasulullah saw tidak memisahkan sistem politik yang diterajuinya dengan syariat Allah swt.. dalam konteks ini manusia yang menerajui poliiik dalam masyarakat mereka seharusnya tidak membelakangi syariat Allah swt. Untuk itu kepatuhan kepada Allah dan Rasul adafah yang paling utama.

Sebarang bentuk penolakan terhadap al-Sunnah juga akan merosakkan kepercayaan dan keimanan kepada Allah swt Al-Quran boieh dianggap sebagai panduan dari sudut teori dan prinsip dasar manakaia Al-Sunnah pula adaiah panduan dari sudut praktis. Ia merintis cara bagaimana syariat diaplikasi sebagai sistem hidup manusia. Oleh itu sistem poiitik Islam harus tarnpil dengan imej Islam yang unggul. Dalam menuju ke arah ifu syariat Islam mesti dtjadikan perlembagaan asasi di mana iandasan risalah inilah ditegakkan sistem politik dan pemerintahan Islam.

Peranan risalah juga membimbing akhlak yang mulia; Akhlak mulia menjadi asas penting dalam sistem politik Islam kerana dua perkara yang sering mencabar manusia sebagai pemegang amanah Ailah ialah nafsu tamak kepada kekuasaan dan yang kedua kecenderungan memenuhi kepentingan diri sendiri. Sifat-sifat sedemikian perlu dikikis dengan akhlak mutia kerana boleh membawa kepada penindasanf piiih kasih seterusnya akan berakhir dengan kezaliman yang dibenci oleh agama. (Mustafa Hj,Daud1994,hal.72.)

Konsep risaiah mengutarakan beberapa perkara yang mesti diambil kira dafam konteks sistem politik dan pemerintahan Isiam iaitu: (S. Abdul Ala al-Maududi 1988, hal 53-55)

i. Manusia wajib patuh dan tunduk kepada Allah secara mutlak.
Allah memiliki hak membuat segala peraturan dan hukum kepada manusia dan hakNya itu wajib ditaati. Contohnya ialah hokum hudud. Lihat surah al-Maaidah 5:38 iii. iii. Allah Maha Mengetahui hikmah dan rahsia disebalik segala peraturan yang tefah ditetapkannya. Lihat surah al-Baqarah 2:216, lihat juga surah al-Baqarah 2:220 dan iain-lain iagi. Allah adaiah kuasa perundangan yang tertinggi. Manusia boleh mengatur kesempurnaan hidup mereka tetapi tidak boieh bertentangan dengan undang-undang Allah. Firman Allah dalam surah al-Jaathiah 45:18 "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas satu syariat (peraturan) dari uwsan agama itu, maka ikutilah syariat itu danjanganfah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". Lantaran itu orang-orang yang ingkar kepada hukum-hukum Allah disifatkan oleh al-Quran sebagai kafir (surah al-maidah 5:44), zalim (surah al-Maidah 5: 45dan fasik (surah al-Maidah 5:47). Rasulullah adalah contoh teladan dan panduan di dalam sistem politik Islm. Al-Quran telah mengaitkan ketaatan kepda rasui dengan ketaatan kepada Allah. Firman dalam surah al-Nisaa14:80

"Sesiapayang mentaati rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah ". Di dalam Surah yang sama ayat 115 Allah berfirman lagi: "Dan sesiapayang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti jalan yang bukanjalan orang mukmin, akan Kami biarkan mereka bergelumang dalam kescsatan yang telah mereka datangani dan Kami akan masukkan dia ke dalam jahanam danjahanam itu seburuk-buruk tempat kembali".

Khilafah
Khilafah dalam bahasa Arab bermaksud wakil Ibn. Khaldun mendefinisikan khilafah sebagai keharusan semua orang memikul semua orang memikul tugas sesuai dengan pandangan syariat demi untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi yang nyata. Ini kerana semua urusan dunia di sisi pembuat syariat mesti kembali kepada kemaslahatan ukhrawi. Jadi pada hakikatnya ia merupakan perwakilan atas nama pemegang syariat (Allah) untuk menjaga agama dan penataan dunia (Ibn. Khaldun 1995, hal.208). Ini beerti manusia dibenkan oleh Allah kuasa mengurus kenegaraan. Lantaran itu konsep khilafah menghadkan kuasa bertindak mansia di dalam kerajaan Allah swt ini di dalam ruang lingkup yang dibenarkan Nya sahaja. Al-Quran dan Al-Sunnah adalah periembagaan dalam sistem pemerintahan Islam. Periembagaan inilah yang membataskan kuasa kerajaan dan badan-badan kerajaan. Ringkasnya segala kuasa pemerintah ataupun kuasa rakyat adalah kembali kepada kuasa Allah swt. (Abu al-Maati Abu al-Futuh (Dr.) 1990, hal.76). Mencari petunjuk yang lain seiain daripada itu beerti menuju kesesatan. Firman Allah dalam surah Raad 38:26;

"Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka hukumlah perkara di antara manusia dengan adll, danjanganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah ". Al-Maududi menjelaskan bahawa bentuk pemerintahan manusia yang benar iaiah mewujudkan sebuah negara yang mengiktiraf kepimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasulnya serta menyerahkan hak legislatif dan kedaulatan hukum yang paling tinggi kepada kedua-duanya iaitu Allah dan RasuL Manusia hanyalah sebagai wakil yang memiliki kuasa terhad samaada dalam bidang legislatif, eksekutif atau pun judikatif (S.Abul A'Ala al-Maududi 1986, hal.G3)- Sistem politik yang bertitik tolak dari asas khilafah akan menjurus kepada satu usaha menegakkan hukum syariat serta mengembangkan dakwah ke segenap pelusuk alam. Menegakkan khilafah hukumnya adafah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Kewjjban ini di asaskan oleh al-Quran, Al-Sunnah dan juga al-ljma' (Taqiyuddsn al-Nabhani, 2000, hal.1-2), Lantaran keutamaan itu para sahabat r.a tetah sepakat (ijma1) mendahulukanpersoalan perlantikan khalifah daripada urudan pengebumian jenazah Rasulullah saw selepas kewafatan baginda. Sedangkan sebagaimana yang tetah dimaklumi bahawa menyegerakan urusan pengebumian jenazah adalah dituntut Perkara tersebut tidak mungkin akan terjadi melainkan kerana status hukum, melantik seorang khalifah lebih wajib daripada mengebumikan jenazah. (Yusf al-Qardawy (Dr,) 1999 hat 10-11).

Daripada huraian-huraian yang teiah dikemukakan di atas dapat dirumuskan bahawa Islam adalah satu sistem hidup yang lengkap. Aspek politik adalah saiah satu bidang yang terangkum dalam slstem-sistemnya yang lengkap itu. Oleh kerana itu sistern politik Islam berbeza dengan sistem politik sekular barat yang memisahkan roh dan agama dari sistem pofitik mereka. Sedangkan Islam mengutarakan satu bentuk sistem politik yang luhur dengan meletakkannya di atas asas-asas spiritual yang baik dan asas moral serta dipsmpin pula oleh arahan dan perintah Allah swt.. Lantarari itu Hammudah Abd 'Aati, 1996:258 menyifatkan sistem politik Islam sebaga?: "Unik di dalam struktur, fungsi dan matfemtnya, Ia bukan sistem yang pragmatik atau instmmentatistik. Ia juga bukan teokrasi di mana segotongan manusia mendapat hak-hak isiimewa, turun iemurun dan berkuasa mengatasi segotongan manusia lain tanpa had dan batas. Sistem poStik Mam juga bukan proletariat di mana beberapa goloogar? pekerjayang berdendam mendapat kuasa, bahkan sistem politik Islam Juga bukan- demokrasi dalam pengertiannya yang popular.

Oleh itu sikap poiitik Islam dapat dikenal meialui prinsip-prinsipnya seperti syura, prinsip kebebsan, prinsip keaditan, persamaan, akauntabiiiti dan tain-lain lagi

Periantikan Khaisfah
Dalam konteks polik dan pemerintahan khilafah beerti kepimpinan unnum bagl seluruh kaurn muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelusuk aSam. Seiain khilafah perkataan fmamah juga digunakan bagi maksud yang sama Menurut tbn. Khaldun al-khiiafah adalah "al-daulah aMslamiyyah" atau negara islam, Ini Ibn. Khaldun membahagikan poSitik kepada dua iaitu pertama politik dan pemerintahan akal. Ini disebut oleh beliau al-MuIk (kerajaan) atau daulah (negara). Kedua ialah politik dan pemerintahan syara’. Perkataan islarniyyah di sini adalah satu sifat khusus kepada perkataan daulah yang umum. Sifat itu setenjsnya membezakan politik Islam dan bukan Islam. (Hafidz AhdurrahmanNov. 2000 ha). 11).

Sehubungan dengan itu periantikan seorang pemimpin mesti ditakukan bagi menerajui khilafah. Daiarn sejarah politik Islam ia digelar khalifah. Dalam aspek kepimpinan , al-Quran mahu pun As-Sunnah tidak menghuraikannya secara terperinci. Kesedaran masyarakat Islam temadap tanggungjawab meiant^ pernimpin rnula tercefos selepas kewafatan Rasululiah saw, Lantaran itu satu perbincangan tentang masalah ini telah bertaku di "Saqifah Bani Sa'ad". Hasil paling penting daripada perhirnpunan ftu iaiah pembentukan sistem khalifah yang kernudian kekal diwarisi sehingga abad yang ke da puluh. Di situ yang dikemukakan beberapa teori kepimpinan. Terdapat sebilangan yang mencadangkan kepimpinan adalah hak ansar. Satu pihak lain menghujahkan ianya adalah hak muhajirin dan ada pula segolongan yang membangkrtkan keulungan kepimpinan Quraisy. Namun yang paling penting ialah para sahabat akhimya sepakat dan bersetuju bahawa Perlantikan khalifah mestilah berdasarkan pilihan ramai melalui proses "bai'ah". Secara tidak mereka ijma1 dalam menolak sistem politik warisan. (Mahmood Zuhdi Abdul Majid . Hal.5).

Dengan itu juga perlantikan seorang khalifah mestilah melalui method "Baiah". Oleh ttu jelaslah seseorang tidak akan menjadi khalifah sekiranya kaum muslimin sebagai pihak yang memilki kekuasaan tidak meyerahkan jawatan tersebut kepadanya. Kuasa perintahan seorang khalifah hanya akan sah apabila "akad bai'ah" telah berlaku dengan sempurna antara kedua-dua belah pihak. Proses bai'ah yang berlaku pada zaman khulafa al-rasyrdin diiihat tidak sama antara satu sama lain. Bai'ah terhadap Khalifah Abu Bakar dan Umar al-Khattab dilakukan oleh ahl al-hilli wa al-aqd dari kalangan kaum muslimin yang berada di Madinah sahaja. Semsa bai'ah khalifah Uthman Abdul Rahman bin 'Auf telah mengambil pendapat dari seluruh kaum muslimin di Madinah serta tidak hanya kepada ahl al-hilli wa al-aqd sahaja. Pada masa Khalifah 'Ali bin Abi Talib bai'ah cukup dilakukan oleh majoriti penduduk Madinah dan penduduk Kufah sahaja. (taqiyuddinal-Nabhaani, 2000 hal. 20-21).

Melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku tersebut telah menjadi ijma' bagi para sahabat bahawa akad khalifah dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam hal pemerintahan kerana ahl al-hilli wa al-aqd dan sebahagian besar penduduk Madinah waktu itu di anggap mewakili majoriti umat tentang pemerintahan di seluruh wilayah daulah islamiyah (negara Islam) dengan sah, seluruh kaum muslimin wajib berbai'ah kepadanya sebagai bai'ah taat. (Taqiyuddin al-Nabahaani 2000 hal. 22).

Walaupun pemerintahan para sahabat menggunakan gelaran khalifah, riamun gelaran tersebut tidak mengikat umat Islam yang selepasnya. Walau apa pun sistem pemerintahan yang digunakan selagi mana pemerintah itu mengikut landasan-landasan syariat, ia tetap diakui sebagai mendirikan khilafah yang dikehendakhi oleh agama.

SISTEMPOUT1K ISLAM (Penekanan Kepada Konsep Siyasah Shar'iyyah)

Pendahuluan.
Sistem politik dalam Islam (al-Niiam al-Siyasffl al-lslam) yang membentuk sistem pemerintahan Islam pada dasarnya berteraskan ajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah Rasul saw. Namun begitu memandangkan terdapat hanyak hukum-hukum mengenai hal ehwal pentadbiran dan pengurusan negara tidak disebut secara putus (qat'i) di dalam dua sumber ini, maka para fiihaqa' menggunakan ijtihad mereka dalam menanganinya. Penggunaan ijtihad dalam konteks ini dinamakan dengan "Siyasah Shar'iyyah"- Justeru "Siyasah Shar'iyyah" menjpakan sumber hukurn yang diaplikasikan dalam sistem politik dan pemerintahan secara merujuk kepada hukum-hukum yang boleh menerima perubahan (tidak qafi) selaras dengan Kaedah-kaedah Umum (al-Qawald al-amanah syariat serta Tujuan-tujuan Shari'at (Maqasid al-Shari'ah).

Defnisi Siyasah Shar'iyyah
Para fuhaqa' memberi pelbagai definisi seperti berikut:
Ibn Nujaym menyatakan, "la sesuatuyang diiakukan dengan pemerintah, kerana terdapat sesuatu kepentingan, meskipun tidak terdapat dalil juz'i mengenainya". lbn Uqayl (dari mazhab Hambali) mendifinfcikannya dengan, "Sesuatu perbuatan yang mendekatkan din manusia kepada mencapai kepentingan dan menjauhkan perosakan (fasad), meskipun ianya tidak ditentukan oleh Rasul dan diturunkan wahyu mengenainya'.

"Sementara itu al-lmam al-Syafi'e bilamana berbicara tentang "Siyasah Shar'iyyah" membuat ketentuan berikut. "Tiada siyasah meiainkan apa yang selari dengan syara'". Sehubungan dengan kenyataan al-Snafie ini ibn 'Uqayl menyatakan, "Bahawa apa yang dimaksudkan dengan meiainkan apa yang selari dengan syara1 itu ialah apa yang tidak bercanggah dengan syara', maka huraian itu adalah benar. Tetapi jika dimaksudkan dengannya "Tiada siayasah meiainkan apa yang disebutkan oleh syara', maka kenyataan ini adalah salah dan dengan itu juga ia mempersalahkan para sahabat kerana para Khulafe' al-Rashidin meiaksanakan pelbagai hukuman dengan berdasarkan kepada Siyasah Shar'iyyah al-Sunnah, Bahkan dapat diiihat nanti kedapatan di antaranya dari segi zahirnya bercanggah dengan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah",

Selain dari itu terdapat pula ruhaqa' yang membataskan Siyasah Shar'iyyah kepada tindakan-tindakan perundangan yang di ambil oleh pemerintah dengan mengenakan hukuman yang keras dan bersifat deteren yang preventif bagi menghapuskan punca-punca fitnah dan perosakan. Antara mereka 'Ata al-Din al-Tarabulsi yang menyatakan, Siyasah Shar'iyyah iaiah suatu tindakan perundangan yang keras (Shar'un mughlazun)". Dalam hal al-Tarabulsi mungkiri merujuk kepada perlaksanaan beberapa hukum yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan nudud seperti minum arak seperti yang dilakukan oleh Umar ibnal-Khattabr.al..' Sementara itu fuhaqa1 mutakhhirin menyatakan ia adalah , "suatu nama yang diberikan kepada hukurrvhukum dan tindakan-tindakan untuk mengurus segala hal ehwal ummah dan kerajaan, perundangan, peradilan dan semua kuasa-kuasa eksekutif atau pentadbiran dan hubungan luar". Atau secara ringkasnya ia adalah "Tindakan-tindakan mengenai hal ehwl awam ummah yang dibuat untuk mencapai kepentingan (maslAllah) mereka".5

Perbezaan pendapat di kalangan fuhaqa' ini agak ketara disebabkan Siyasah Shar'iyyah tidak wuhjud sebagai cabang ilmu yang tersendiri melainkan selepas "Era ijtihad"yang membuatkan ilmu ini terpaksa melalui pelbagai tahap perkembangannya. Dari segi penggunaan pakainya terdapat pula para fuhaqa' yang ingin diperluaskannya oleh pemerinlah dalam hal ehwal perintah bagi mencapai kepentingan (maslAllah) ummah dengan tindakan-tindakan yang tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip agama, meskipun tiada dalil khusus mengenainya:

Dari definisi yang diberikan jelas menunjukkan bahawa pengertian serta ruang lingkup aplikasi Siyasah Shar'iyyah amatlah luas bukan sekadar mengenai perlaksanaan hukum-hukum jenayah seperti hudud, qisas, dan ta'zir, malah mencakupi bidang-bidang pentadbiran, pemerintahan, penjndangan, kehakiman, politik, hubungan antarabangsa dan sebaginya. Dari sini juga dapat dirumuskan bahawa sesuatu perlaksanaan hukum itu perlu memenuhi tiga syarat berikut untuk dikategorikan sebagai Siyasah Shar'iyyah:

a. Keselariannya dengan roh syariat bersandarkan kepada kaeda-kaedah am (al-Qawa'id al-Kuliyyah) dan prinsip-prinsip umum (al-Mabdi1 al-'Ammah) yang tidak brubah mengikut peredaran masa dan perubahan tempat

b. Tidak bertentangan secara hakiki dengan mana-mana dalil-dalil syar"i tafsili (al-Adilah al-Shar'iyyah) yang disabitkan dan ditetapkan sebagai satu syariat (peraturan) urnum bagi manusia pada setiap ketika dan dalam apa juga keadaan.

c. Hendaklah Siyasah Shar'iyyah itu dapat merealisasikan prinsip-prinsip berikut: Al-Shura (Permasyuaratan), Al-Hurriyah (Kebebasan), al-Musawah (Persamaan), al-'Adalah (Keadilan) dan al-Mas'ufiyyah (Pertanggungjawaban atau Akauntabiliti).

Al-Shura (Pemasyuaratan).
Akar kata istilah 'Shura' adalah 'Shawara' bererti meminta dikeluarkan pandangan. Dari segi istilah ia bermaksud: Meninjau pandangan-pandangan dalam masalah 'am (yang ada kepentingan awam) di mana tidak terdapat nas yang sarih (terang-terangan) dan putus sama ada dari al-Quran atau al-Sunnah untuk mencapai kepada yang terbaik dan kemudian diikutinya (dipatuhi) dan dilaksanakannya),

Al-Shura disyariatkan oleh Allah swt dengan Firman Nya bermaksud, "Maka dengan sebab rahmat (yang mefimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad) engkau telah bersikap lemahlembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu) dan kalaufah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka itu lari dan kelilingmu. Oleh itu maqfkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu) dan pohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan soal-soal keduniaan) itu. Kemudian apabila engkau telah berazam (putus bicara sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu), maka bertawakallah kepada Nya". (All Imran: 1591

Ayat ini diturunkan dalam perang Uhud di mana Rasulullah saw berpandangan muslimin hendaklah mentap dalm Madinah mempertahankannya dari keluar bersemuka dengan tentera kuffar sepertimana pandangan pada sahabat

Perkembangan yang berlaku dalam perang Uhud ini menyebelahi pandangan Rasulullah saw. Walaupun begitu Allah swt mengarahkan nabinya memohon pengampunan ke atas para sahabatnya dan bermusyawarah dengan mereka, Justeru nas dalam bentuk beginl dan dalam suasana sedemikian menunjukkan yang ianya putus bahawa shura merupakan prinsip asasi dalam sistem pemerintahan Islam.6 Allah swt juga berfimnan maksudnya: "Dan jugs (iebih balk dan lebih kekal lagi) orang-orang yang menyahut dan menyambut pehntah TuhanNya serta mendirikan sembahyang dengan sempuma dan urusan mereka dijalankan secara bermasuarat sesama mereka dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apayangKami benpadaNya". (Al-Shura: 38) Ayat ini merupakan ayat Makkiah sebelum tertegaknya negara Islam Madinah. Dengan ttu jelas menunjukkan bahawa Shura merupakan unsur keperibadian rnukmin yang sebenar. Bermakna solat merupakan tiang agama, maka shura adalah hati dan nadi bagi sistem politik Islam sepertimana zakat adalah tulang belakang sistem ekonominya.

Sementara itu Rasulullah saw telah melaksanakan Shura dalam banyak urusannya sehingga Abu Hurairah r.a ada berkata. 'Tidak pemah aku lihat seseorang yang begitu banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dari Nabi saw.

Sabda Rasulullah saw lagi kepada Abu Bakar dan Umar r.a maksudnya, "kalau kamu berdua bersepakat mengenai sesuatu perkara, nescaya kamu berdua tidak akan mengkhianatinya selama-Iarnanya jika ianya diputuskan secara musyawarah". Para sahabat juga tidak ketinggalan mengamalkan shura seperti contoh-contoh berikut; Musyawarah yang dibual di Saqifah Bani Sa'idah u.ntuk memilih pengganti

Rasulullah saw sebagai khalrfah.
Apa yang berlaku pada zaman 'Umar ibn al-Khattab bilamana berkumpul enam orang dari para sahabat untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai khalifah.

Hukum Bermusyawarah
Para fuqaha' berselisih pendapat mengenai hukum syura atau bermusyawarah bertitik tolak dari intrepetasi yang berbeza tentang ayat syura iaitu; "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan soal-soal keduniaan) itu:"

a. Sebahagian dari mereka menyatakan suruhan yang terdapat di dalamnya adalah wajib, bahkan sebab penurunannya (Sabab al-IMuzul) juga menguatkan lagi kedudukan wajibnya iaitu dituojnkan setelah kekalahan orang-orang Islam dalam peperangan Uhud.

b. Sebahagian yang lain pula menyatakan hukumnya hanya sekadar sunat sahaja, kerana RasuluMah saw tidak memerlukan kepada shura kerana memadai dengan wahyu yang diturunkan kepada baginda. Justeru ayat tersebut sekadar menguatkan hati dan jiwa para sahabat dan mengangkat .martabat mereka sahaja."

Pendapat golongan kedua ini disanggah. Jika dikatakan Rasulutlah saw tidak memerlukan kepada shura kerana memadai dengan wahyu, maka pendapat ini ditolak disebabkan syura adalah mengena perkara-perkara yang tidak diwahyukan. Tambahan pula dalam ehwal keduniaan yang bersifet ijtihadi memerlukan bermusyawarah. Bahkan jika diterima dakwaan yang mengatakan Rasulullah saw tidak perlu bermusyawarah, maka apakah kita juga tidak perlu bemusyawarah kerana ianya tidak menjadi sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah saw.

Ruanglingkup Shura
Shura merangkumi semua urusan negara dan pemerintahan. Namun perlu ditekankan di sini shura diperlukan dalam perkara-perkara besar yang memerlukan kejituan. Sementara hal ehwak rutin pentadbiran harian, maka ianya tidak memerlukan kepada shura. Oleh yang demikian shura terikat dengan dua perkara:

a. Tiada ruang shura dalam masalah-masalah yang terdapat nas qat'iyyat al-thubut (Pensabitannya putus) sama ada dari al-Quran atau sunnah yang sahih.

b. Tidak seharusnya para Ahli Majlis Shura membuat kesimpulan yang bercanggah dengan nas-nas syariat yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah, kerana percanggahan ini mencegah dari diambil pakai pandangan yang dikeluarkan melalui Shura dan menjadikannya tidak bemilai.

Al-Huriyyah (Kebebasan).
Pembicaraan mengenai kebebasan selalunya dikaitkan dengan hak dan biasanya disebut hak dan kebebasan. Al-Shaykh Abu Zahrah menyatakan, "Kebebasan individu di dalam Islam tidak dapat digambarkan melainkan dalam keadaannya yang terikat (terbatas). Orang yang sebenar-benamya bebas ialah yang ketara pada dirinya erti dan makna keinsanan yang tinggi yang dapat mengawal dirinya dan menghadapkan dirinya kepada perkara-perkara utama dalam kehidupan. Dia tidak melampaui batas dan memberikan kepada orang lain apa yang diberikan kepada dirinya."

Asas-asas Kebebasan
Asas hak dan kebebasan dalam Islam adalah lahir dan 'Aqidah" Islamiyyah itu sendiri yang merangkumi setiap dan ajarannya. Disebabkan oleh manusia itu merupakan semulia-mulia makhluk di sisi Allah swt, maka Allah swt menganugerahkan kepada mereka hak-hak dan kebebasan temtu melebihi makhluk-makhluk lain. Justeru dapat dilihat misalnya ibadat di dalam Jslam dilakukan dengan keakuran dan kepatuhan secara sukarela (tanpa paksaan) dengan menggunakan hak beragama seseorang.

Ciri-Ciri Hak Dan Kebebasan.
1. Anugerah Allah swt
Hak dan kebebasan adalah anugerah Allah swt kepada makhluknya. Ia bukan pemberian manusia kepada kaum sejenisnya. Justeru itu ia diberi bilaman Dia menghendakhi dan ditarik batik bilamana Dia perlu berbuat demikian. Bahkan hak dan kebebasan ini merupakan hak-hak yang diperlakukan oleh Allah swt sejajar dengan fitrah kemanusiannya. Ia juga merupakan hak-hak yang tetap mengikut hukum tabie dan syariat, kerana Allah menganugerahkan kepada manusia hak untuk hidup, memberi kelebihan dan memuliakannya. Justeru dianugerahkan kepada manusia hak-hak dan kebebasan dan menjadikan iradahnya sebagai penentu kepada tindak tanduk dan perbuatannya dan dia juga bertanggungjawab ke atas iradahnya ini. irada merupakan penentu kepada kebebasan yang terikat dengan syariat. Syariat Islam memperakui pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak wujud tanpa adanya kebebasan-kebebasan untuk manusia. Memandangkan hak-hak dan kebebasan itu | anugerah Allah swt maka natijahnya ialah:

a, tanya memiliki elemen habyah, kemuliaan dan kequdusan sebagai jaminan ianya tidak dikuasai oleh pemerintah, kerana jika ranya dimansuhkan oleh pemerintah, maka dikira telah terkeluar dari syariat Allah dan justeru itu pemerintah tidak fagi memiiiki asas snarl untuk terus berkuasa.

b. Dengan ketentuan bahawa ianya adalah amugerah Allah swt, maka ianya juga memiliki ciri 'celupan' (Sibghah) agama dan dengan itu menjadikan penghormatan kepadanya berlaku secara sukareia lahir dari dafam jiwa manusia dan tertegak di atas dasar keimanan kepada Allah yang mensyariatkan hak-hak dan kebebasan ini. Dengan itu terjaminlah kepatuhan kepadanya dan terhindadah dari terkeluar darinya, meskipun seseorang itu berdaya berbuat begitu.

c. Hak-hak dan kebebasan ini tidak boleh digugurkan atau dimansuhkan. Jika ini ingin dllakukan, maka ia memeriukan kepada wahyu yang baru.

d Tidak beriaku pengabaian mana-mana pihak.Tidak berlaku penekanan kepada hak-hak individu dengan mengabaikan hak-hak masyarakat atau pengabaian hak masyarakat kerana kepentingan pemerintah.

2. Shumul dan Umum,
Hak-hak dan kebebasan ini shumul dalam ertikata merangkumi semua bentuk hak dan kebebasan sama ada yang dikenali sebagai hak dan kebebasan tradisional, kernasyarakatan dan ekononni. Umum puia bermaksud ianya meratai semua penduduk yang tunduk kepada sistem Islam tanpa perbezaan kerana wama kulit, bangsa, bahasa bahkan 'aqidah.

3- Sempurna Sejak Asal Dan Tidak Boleh Digugurkan
Hak dan kebebasan dalam Isiam adalah sebahagian dari syariat. Ia bercirikan sempuma sama dengan sifat mensyariatkannya iaitu Ailah swt yang bersifat "Kamal" (sempuma).

4. TidaklVlutlak
la terikat dengan konsep tidak memudharatkan kepentingan masyarakat, Misainya hak perniiikan individu tidak mutiak ietapi terikat dengan kepentingan masyarakat, bukan sekadar ianya mengawasi, malah mengiktiraf, mengawal dan membuatf<3s>